Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:512
TÝDEN:3383
CELKEM:1454679

Překlad (translations)

e-novinky?

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsah

Vnitřní směrnice č. 2/2005 pro vedení účetnictví obce Strmilov

 

Vnitřní směrnice č.2/2005 pro vedení účetnictví obce Strmilov

podle zákona č.563/1991 Sb., jak vyplývá z pozdějších znění

 1. Obecná ustanovení
 2. Obec Strmilov je účetní jednotka, vede účetnictví v soustavě podvojného účetnictví, IČO 00247511. Je rozpočtovou organizací, bankovní operace klasifikuje rozpočtovou skladbou, členění se dělí na funkční a druhové.

  Má zvolené patnáctičlenné zastupitelstvo, pětičlenou radu, finanční a kontrolní výbor, komisi výstavby a komisi kulturní.

 3. Vnitroorganizační účetnictví, účtový rozvrh
 4. Vnitroorganizační účetnictví je vedeno u rozpočtové činnosti v rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví. Obec používá základní běžný účet u České spsořitelny /231.10 /, který je rozdělen na vkladový /231 20/, výdajový /231 30/, dále účet u ČSOB /231.11/,vkladový /231.21/, výdajový /231.31/.

  Hlediska pro vytváření analytické evidence:

  • rozpočtování příjmů a výdajů podle platné rozpočtové skladby
  • členění podle jednotlivých druhů majetku
  • pro potřeby zúčtování s institucemi soc. zabezpečení, zdrav. pojištění a odvodů daní
  • členění dodavatelských faktur na režijní a investiční
  • členění pohledávek podle druhů pohledávky

  V účtovém rozvrhu jsou uvedeny účty syntetické a analytické, používané v obci pro zaúčtování všech účetních případů - průběžně se aktualizuje. Platí pro daný kalendářní rok, ale pokud je beze změn, i pro další roky. Platný účtový rozvrh, vytisknutý k 31.12.2002, je přílohou této směrnice.

 5. Seznam účetních knih a forma jejich vedení
 6. Účetnictví je vedeno pomocí programu KEO firmy ALIC, s.r.o. Česká Lípa, účetními knihami jsou podle § 13 zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. výstupy z programu.

  Obec vede v podvojném účetnictví tyto knihy:

  • deníky /měsíčně/, v nich se zachycují účetní případy z časového hlediska a prokazuje se zapsání všech účetních případů,
   deníky se dělí na 
   • deník běžného účtu, zachycuje účetní případy zúčtované dle bankovních výpisů
   • deník pokladny, zachycuje účetní případy, zúčtované dle pokladních příjmových a výdajových dokladů
   • deník došlých faktur, zachycuje došlé faktury
   • deník vydaných faktur, zachycuje vydané faktury
  • hlavní kniha /měsíčně/, soubor syntetických a analytických účtů, zápisy jsou setříděny z věcného hlediska tj. systematicky
  • knihy analytické evidence
   • kniha majetku vedená ručně
   • pokladní kniha vedená ručně – od 1.3.2005 v PC
   • mzdové listy vedené v PC
  • operativní evidence je vedená v pomocných knihách - kniha pohledávek
 7. Systém zpracování účetnictví
 8. Obec účtuje pomocí programu KEO - komplexní evidence obcí - firmy Alis s.r.o. Česká Lípa na základě smlouvy, uzavřené dne 25.2.2005. Aktualizace je zajišťována na základě úhrady udržovacího poplatku firmě Alis, servis zajišťuje Ladislav Sviták, Bechyně. Program obsahuje prostředky pro vedení finančního účetnictví, výkaznictví, rozpočetnictví a saldokonto. Obsahuje kompletní a vzájemně provázané řešení celé problematiky účetnictví. základní popis zpracování, základy uživatelského ovládání a pracovní postupy jsou uvedeny v uživatelské příručce Účetnictví.

   

  Tiskové výstupy programu, používané obcí: číslo sestavy:
  hlavní kniha - měsíčně Uc12a, b, c
  výkaz pro vyhodnocení plnění rozpočtu - měsíčně FIN RO 2-12 M
  rozvaha - čtvrtletně Uc OÚPO 3-02
  předvaha analytická - měsíčně Uc 14c
  opisy účetních deníků podle dokladů Uc 06a
  • pokladní deník je číslován č.10 + poř. č. dokl.
  • deník BÚ ČS je číslován 01+ poř.č.dokl., deník BÚ ČSOB je číslován 02 + poř.č. dokladu
  • deník došlých faktur je číslován číselnou řadou podle pořadí došlých faktur
  • deník vydaných faktur je číslován číselnou řadou podle pořadí vydaných faktur
  pokladní deník podle pokladních příjmových a výdajových dokladů + protokol o přesunu do účetnictví  Uc 47f
  pokladní kniha Uc 42b, Uc 42c
  deník sociálního fondu je číslován 03 + poř. Č. dokladu

   

 9. Způsob stanovení dne uskutečnění účetního případu
 10. Za den uskutečnění účetního případu se považuje u:

  • faktury přijaté - datum zápisu do knihy došlé pošty
  • faktury vydané - datum vystavení
  • bankovního výpisu - datum zpracování výpisu v bance
  • pokladního dokladu - datum vystavení
  • převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí - den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li povolení vkladu, účetní zápis k tomuto dni se nemění.
 11. Oběh účetních dokladů v obci
 12. Účetní doklady jsou originální písemnosti, které mají tyto náležitosti:

  • označení, že jde o účetní doklad - došlá faktura, vydaná faktura,
  • číslo účetního dokladu
  • popis účetního případu,
  • peněžní částku v české měně
  • datum vyhotovení dokladu
  • datum uskutečnění účetního případu
  • podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby zodpovědné za jeho zaúčtování
   • Marie Vrbenská, účetní
   • Jaromír krátký, starosta
   • Karel Urbánek, místostarosta

  Oběh dokladů zahrnuje tyto kroky:

  1. přezkoušení dokladů, tj. ověření věcné a formální správnosti
   provádí – M. Vrbenská, J. Krátký
  2. třídění přijatých dokladů - faktury přijaté, cestovní příkazy, bankovní výpisy, ostatní písemnosti
   provádí M. Vrbenská
  3. vystavení dokladů
   • příjmové a výdajové pokladní doklady
    provádí – Dagmar Adamcová – pokladní, J. Krátký, K. Urbánek
   • faktury vydané
    provádí – M. Vrbenská, D. Adamcová, Marie Smetanová
   • předpisy vnitřních dokladů na pohledávky za rozp. příjmy a závazky za rozp. výdaje
    provádí – M. Vrbenská
  4. číslování dokladů
   provádí – M. Vrbenská, D. Adamcová
  5. přidělení účt. předpisu - předkontace, včetně rozpočtové skladby
   provádí – M. Vrbenská
  6. zaúčtování dokladů
   provádí – M. Vrbenská
  7. úschova dokladů
   provádí – M. Vrbenská, M. Smetanová

  Přehled podle jednotlivých druhů účetních dokladů

  přijatá faktura provádí
  zápis do knihy došlé pošty M. Vrbenská
  odsouhl. věcné a formální správnosti M. Vrbenská, J. Krátký
  určení účelu M. Vrbenská, J. Krátký
  zápis do salkokonta, očísl. dokladu, předpis a doúčtování s ohledem na způsob úhrady M. Vrbenská
  zaúčtování úhrady faktury dle bankovního výpisu nebo pokladního dokladu M. Vrbenská
  založení M. Vrbenská
  bankovní výpis
  potvrzení věcné správnosti M. Vrbenská
  zápis do saldokonta, očíslování dokladu, zaúčtování M. Vrbenská
  založení M. Vrbenská
  pokladní doklad
  vyhotovení D. Adamcová, J. Krátký, K. Urbánek
  přezkoušení M. Vrbenská, J. Krátký
  opatření účt. předpisem přímo na doklad M. Vrbenská
  zaúčtování do salda pokladny D. Adamcová
  založení M. Vrbenská

   

  vydaná faktura provádí
  vyhotovení, očíslování M. Vrbenská, M. Smetanová, D. Adamcová
  předpis a doúčtování s ohledem na způsob úhrady M. Vrbenská
  přezkoušení M. Vrbenská, J. Krátký
  založení M. Vrbenská, odeslání – D. Adamcová
  zápis do knihy vydaných faktur M. Vrbenská a odesl. pošty – D. Adamcová
  rekapitulace mezd
  platové výměry, sestavení podkladů pro zpracování měsíčních mezd,
  zpracování mezd, vyhotovení výpl. listiny, založení podkladů pro
  výpočet mezd a odvodů z mezd, založení smluv, dohod
  D. Adamcová
  ostatní interní doklady
  doklady o převzetí, vyřazení majetku,opravné doklady
  vyhotovení M. Vrbenská
  přezkoušení M. Vrbenská, J. Krátký
  založení M. Vrbenská

   

 13. Podpisové vzory
 14. Obec má

  • běžný účet vedený u České spořitelny v Jindřichově Hradci, číslo účtu 0600432309/0800 - četnost výpisů je denní při pohybu
  • účet sociálního fondu u České spořitelny č.ú.: 107-600432309/0800 – četnost výpisů je denní při pohybu
  • běžný účet u ČSOB – č.ú. 2868452/0300 - četnost výpisu měsíčně

  Podpisové právo má starosta Jaromír Krátký, místostarosta Karel Urbánek a referentka Dagmar Adamccová. Podpisují se vždy dva společně, připojuje se kulaté razítko Obec Strmilov. Přílohou této směrnice jsou podpisové vzory a otisk razítka.

 15. Oceňovací metody pro vedení účetnictví
 16. Obec oceňuje majetek a závazky takto:

  • hmotný majetek pořizovacími cenami
  • peněžní prostředky a ceniny jejich nominálními hodnotami
  • cenné papíry cenami pořízení
  • pohledávky a závazky nominálními hodnotami
  • nakoupený nehmotný majetek mimo pohledávek pořizovacími cenami

  Druhy cen, používané v obci při oceňování majetku:

  • pořizovací cena - cena za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související
 17. Směrnice o majetku
 18. Dlouhodobým majetkem v obci je:
   

  dlouhodobý hmotný majetek
  budovy rozpočt. skladby 021 10
  stavby rozpočt. skladby 021 20
  pozemky rozpočt. skladby 031 00
  energ. a hnací stroje rozpočt. skladby 022 30
  pracovní stroje rozpočt. skladby 022 40
  přístroje rozpočt. skladby 022 50
  dopravní prostředky rozpočt. skladby 022 60
  inventář rozpočt. skladby 022 70
  drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.000 - 40.000,- rozpočt. skladby 028 50