Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:305
TÝDEN:2263
CELKEM:1464640

Překlad (translations)

e-novinky?

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsah

Vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Strmilov vydává dne 29.12.2005 podle ust. § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Obec Strmilov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek").
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad  Strmilov. Pro řízení ve věcech poplatku se použije zvláštní zákon3), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.
Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální, rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 1)
Čl. 3
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm, a/ a b/ této vyhlášky činí 420,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:
  1. z částky 180,-- Kč za kalendářní rok
  2. z částky 240-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 381.000,- Kč a byly rozúčtovány takto: 1.428 osob podle čl. 2 písm. a/ a 160 osob podle čl. 2 písm b/. Celkem 1.588 poplatníků.
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 2)
Čl. 4
Osvobození
 1. Od poplatku jsou osvobozeni:
  1. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody,
  2. osoby, které jsou poplatníky podle čl. 2 písm. a), jsou osvobozeny od poplatku uvedeného v čl. 2 písm. b)
  3. děti do konce roku ve kterém dovrší 10 let jsou osvobozeny od složky a) sazby poplatku stanovené v čl. 3 odst. 1 této vyhlášky (výše poplatku tedy činí 240,-Kč).
 2. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.
Čl. 5
Splatnost
 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách splatných nejpozději do 31 března a 30.června kalendářního roku.
 2. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 31.března kalendářního roku.
Čl.6
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a/ této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu a to nejpozději do 15 dnů ode dne. kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník podle Čl. 2 písm. b/ této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Čl. 7
Sankce

Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.

Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona. 3)

Čl. 8

Obec může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 8.11.2001.
 2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2001.
 3. Obecně závazná vyhláška 3/2004, kterou se mění obecně závazné vyhlášky 1/2001 a 4/2003.
 4. Odstavce 2 a 3 čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2003, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.1.2006.

Jaromír Krátký, starosta
Karel Urbánek, místostarosta

 1.  § 10b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění novel
 2.  § 10b odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb.
 3.  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění novel