Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

 

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 137
TÝDEN: 1140
CELKEM: 949129

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Obsah

Kontrolní řád obce ze dne 4.4.2005

 

Kontrolní řád obce Strmilov

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tímto kontrolním řádem se zavádí vnitřní kontrolní systém dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen "zákon o finanční kontrole") v orgánu veřejné správy obce Strmilov.
  2. Cílem tohoto kontrolního řádu je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy; zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizi k vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů obce.
  3. Kontrolní řád upravuje kontrolní systém obecního úřadu práva a povinnosti pracovníků obecního úřadu, práva a povinnosti kontrolního výboru a interního auditu a úlohu jednotlivých útvarů v kontrolním systému.
  4. Kontrolní systém zahrnuje: veřejnosprávní kontrolu a vnitřní kontrolní systém.
  5. Kontrolní systém je nedílnou součástí sytému řízení. Získává objektivní informace o tom, zda jednotlivé útvary a jimi řízené organizační složky a příspěvkové organizace postupují v souladu s obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy obecního úřadu a zda uskutečňují operace hospodárně, efektivně a účelně.
  6. Kontrolní řád v rámci organizačního uspořádání obecního úřadu upravuje práva a povinnosti vedoucích pracovníků, jimi řízených organizačních jednotek a pracovníků pověřených kontrolní činností.
 2. Vymezení základních pojmů
  1. orgánem veřejné správy, kontrolovanou osobou i kontrolním orgánem ve smyslu zákona o finanční kontrole se rozumí obec
  2. vedoucím orgánu veřejné správy ve smyslu zákona o finanční kontrole je starosta,
  3. veřejnými prostředky jsou veřejné finance (příjmy a výdaje), věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící obci
  4. veřejnou finanční podporou se rozumí poskytování dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce,
  5. správností finanční a majetkové operace (dále jen "operace") je její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, efektivností a účelností,
  6. hospodárností je takové použití veřejných prostředků, které vede k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů,
  7. efektivností je takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem vynaložených prostředků,
  8. účelností je takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů,
  9. veřejnosprávní kontrolou se rozumí kontrola prováděná u příspěvkových organizací ve své působnosti, organizačních jednotek a u příjemců veřejné podpory z rozpočtu obce nebo u žadatelů o tuto podporu,
  10. řídící kontrolou se rozumí kontrola zajišťovaná odpovědnými vedoucími pracovníky organizačních jednotek v rámci své řídící působnosti vymezené v organizačním řádu při přípravě, schvalování, sledování, konečném vypořádání a vyúčtování operací a následném prověření správnosti vybraných operací
  11. interním auditem se rozumí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy.
 3. Vnitřní kontrolní systém
 4. Povinnosti starosty obce
  Starosta obce je v rámci své odpovědnosti povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém obce, který

  1. vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy
  2. je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním činností obce a jí zřízených organizačních složek a příspěvkových organizací financovaných z veřejných prostředků
  3. zahrnuje postupy pro včasné předávání informací o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k nápravě

  Za tímto účelem:

  • organizačním řádem, vnitřními směrnicemi a pracovními náplněmi pracovníků stanoví rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností zaměstnanců obce, volených a jmenovaných orgánů obce při nakládání s veřejnými prostředky
  • vydáním vnitřních předpisů k účetnictví, oběhu účetních dokladů, evidenci a nakládání s majetkem, zajistí oddělení pravomocí a odpovědnosti při přípravě, schvalování, provádění a kontrole finančních a hospodářských operací
  • zajistí, aby o všech operacích a provedených kontrolách byl proveden průkazný záznam a vedena příslušná dokumentace
  • zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků a přijme veškerá potřebná opatření k jejich ochraně

  Povinnosti dalších odpovědných pracovníků obce

  • zajišťují a zodpovídají za plnění výše uvedených úkolů v souladu s platnými zákony a vnitřními směrnicemi organizace
  • jsou povinni podávat starostovi a orgánům obce včasné a spolehlivé informace o výsledcích, dosahovaných při plnění výše uvedených úkolů a o závažných nedostatcích, zjištěných v rámci kontrolní činnosti, s návrhy na opatření k jejich odstranění
 5. Řídící kontrola - v souvislosti s finančními a hospodářskými operacemi
  1. Úroveň předběžné kontroly zabezpečuje příkazce operace (pověřený vedoucí pracovník jednotky). V rámci této kontroly se schvalovací postup zaměří na prověření:
   1. nezbytnosti uskutečnění připravované operace pro plnění úkolů obce
   2. věcné správnosti a úplnosti podkladů k připravované operaci
   3. dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
   4. souladu operace s právními předpisy a přijatými koncepčními či jinými záměry schválenými zastupitelstvem obce
   5. dodržení schvalovacích pravomocí orgánů obcí dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
   6. rizik, která se mohou v průběhu realizace operace vyskytnout a stanovení případných opatření k jejich odstranění
  2. Úroveň předběžné kontroly zabezpečuje správce rozpočtu. Tato kontrola obsahuje tyto činnosti:
   1. dodržení zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při realizaci operace
   2. ověření rozsahu oprávnění příkazce operace a porovnání jeho podpisu s podpisovým vzorem
   3. zatřídění příjmu nebo výdaje dle rozpočtové skladby
   4. prověření oprávněnosti příjmu nebo výdaje ve vztahu ke schválenému rozpočtovému výhledu, schválenému nebo upravenému rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů pro příslušnou položku rozpočtové skladby
   5. prověření souladu operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky
   6. posouzení finančního dopadu operace na rozpočtové zdroje příslušného, případně následujícího rozpočtového období
  3. Úroveň předběžné kontroly zabezpečuje hlavní účetní. Předmětem této kontroly je ověření:
   1. úplnosti a náležitostí předaných podkladů dle zákona 563/91 Sb. o účetnictví,
   2. rozsahu oprávnění příkazce operace a správce rozpočtu a jejich ověření s podpisovými vzory.
  4. V případě, že v rámci jednotlivých stupňů předběžné řídící kontroly budou zjištěny nedostatky, nemohou být do doby jejich odstranění příjmy nebo výdaje, které se váží k příslušné operaci realizovány.

   V některých případech, kdy je malá pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik pro hospodaření s prostředky veřejné správy, lze sloučit 2. a 3. úroveň předběžné řídící kontroly a tuto provádí pouze správce rozpočtu.

  5. Průběžnou řídící kontrolu zabezpečuje vedoucí jednotlivých pracovišť OÚ nebo jím pověření pracovníci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky. Zjistí-li odpovědní pracovníci, že s veřejnými prostředky je nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními předpisy, oznámí své zjištění písemně starostovi, který přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Vedoucí kontrolního výboru stanoví četnost prováděných kontrol. Při výkonu průběžné kontroly se uplatní operační kontrolní postupy, které zajišťují prověření, zda operace od předání podkladů k realizaci hlavním účetním až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování probíhá v souladu s právními předpisy a opatřeními orgánů obce přijatými v rámci těchto předpisů.
  6. Za účelem minimalizace možných rizik jsou činnosti při uskutečňování operací odděleny od činností při zpracování těchto operací v účetní evidenci. Toto pravidlo musí být dodrženo zejména při:

   1. zajišťování bezhotovostního styku. Kontrola se zaměří na ochranu majetku před neoprávněnými zásahy.
   2. nakládání s peněžními prostředky v hotovosti a s ceninami. Kontrola se zaměří na evidenci, inventarizaci, řešení a vypořádání inventarizačních rozdílů, ochrana a zabezpečení majetku při manipulaci, přesunu a úschově,
   3. prověřování souladu výdaje s doklady o příjmu zboží nebo služeb. Kontrola se zaměří na fyzickou kontrolu nakoupeného zboží a služeb a ověření těchto skutečností s příslušnou dokumentací a zda při nákupu byly dodrženy požadavky hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
   4. vyřizování reklamací. Kontrola se zaměří do oblastí, zda jsou reklamace uplatňovány nebo vyřizovány včas, zda jsou zdokumentovány, zaevidovány a předány k vyřízení odpovědným osobám apod.
   5. plnění závazků. Kontrola se zaměřuje na dodržování splatnosti u splatných závazků, zda nedochází k poškozování věřitele, přednostní úhradou jiných závazků, zda obecnímu úřadu nehrozí sankce z neplnění závazků, zda jsou správně vyúčtovány zálohy apod.
   6. správa pohledávek a jejich vymáhání. Předmětem kontroly je adresnost pohledávky, její právní zajištění, dodržování platebních podmínek, předcházení vzniku nedobytných pohledávek smluvními podmínkami, korespondence s dlužníky při vymáhání pohledávek, předávání kompletních podkladů k soudnímu vymáhání, vymáhání příslušenství pohledávek, využití možnosti započtení pohledávek nebo jejich zobchodování, úroveň informovanosti příslušných pracovníků o dlužnících apod.
   7. prověřování stavu, pohybu a využívání zásob včetně jejich evidence, úplnosti a průkaznosti záznamů o nich, při inventarizaci, zabezpečení ochrany majetku.
   8. prověřování stavu, využívání, udržování a způsobu vyřazení a likvidace majetku včetně jeho evidence, úplnosti a průkaznosti záznamů o něm, inventarizace, řešení a vypořádávání rozdílů, zajištění podmínek pro využití, uložení a ochranu tohoto majetku v souladu s právními předpisy. Kontrola se zaměří i na způsob ocenění majetku v účetnictví, úroveň pojištění majetku ve vztahu k možným rizikům, provádění oprav a udržování majetku, provedená technická zhodnocení majetku apod.
   9. zpracování mezd a platů včetně daňové agendy, agendy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a jejich evidence. Kontrola se zaměří na zabezpečení ochrany osobních údajů, vedení příslušné pracovněprávní, daňové evidence, plnění termínů pro podávání přehledů, hlášení a vyúčtování. Správnost daní a odvodů, včetně vedení kompletní osobní dokumentace apod.,
   10. zaznamenávání uskutečněných operací v účetnictví. Kontrola se zaměří na porovnání dokladů s údaji v účetní evidenci, při dodržení věcné a časové souvislosti jednotlivých účetních případů.
  7. Následná kontrola finančních a hospodářských operací
  8. Při následné vnitřní kontrole kontrolní orgán obce kontroluje:

   1. zda jsou dodrženy stanovené podmínky při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací
   2. zda při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek dochází k přizpůsobení uskutečňovaných operací
   3. zda jsou prováděny včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech a tyto údaje slouží pro včasné a správné zpracování stanovených finančních, účetních a jiných výkazů a hlášení a zpráv
   4. zda údaje v účetních výkazech, výsledek hospodaření a zdroje odpovídají finančním prostředkům na účtech, majetku včetně pohledávek a závazkům organizace

   Starosta obce pro zabezpečení následných kontrol zpracuje roční plán následných kontrol finančních a hospodářských operací a určí termíny provedení a odpovědné výbory a osoby za jeho provádění. Následný plán kontrol musí obsahovat kontrolu plnění opatření z vnějších kontrol obce. Součástí těchto kontrol je i inventarizace majetku podle § 29 - 30 Zákona o účetnictví.

 6. Interní audit
 7. Interní audit je nezávislé a objektivní přezkoumání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému obce a plní úkoly podle § 28 zákona o finanční kontrole.

  Interní audit zahrnuje zejména:

  • finanční audit, to je ověření údajů v účetnictví a finančních výkazech
  • audit systémů, to je prověření a zhodnocení fungování systémů
  • audit výkonu, to je přezkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací

  Interní audit obce je v obci zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem ( auditorem ) a vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem.

  Starosta obce v rámci interního auditu zodpovídá

  • za zpracování ročního a střednědobého plánu následných vnitřních kontrol, které budou zároveň sledovat úkoly vnitřního auditu
  • za podávání zpráv v předepsaných termínech a rozsahu dle předtisku pro vypracování roční zprávy dle § 22 zákona o finanční kontrole, která zahrnuje údaje a informace o výsledcích finanční kontroly v obci a jí zřízených příspěvkových oraganizací
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tento Kontrolní řád je po schválení závazný pro všechny pracovníky obecního úřadu, organizačních jednotek a příspěvkových organizací zřízených obcí.
  2. Tento kontrolní řád byl schválen radou obce Strmilov dne 4.4.2005.