Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:521
TÝDEN:3392
CELKEM:1454688

Překlad (translations)

e-novinky?

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Strmilov se na svém zasedání dne 30.12.2010 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Část I.
základní ustanovení

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Strmilov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  3. poplatek za užívání veřejného prostranství
  4. poplatek ze vstupného
  5. poplatek z ubytovací kapacity
  6. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad Strmilov (dále jen „správce poplatku“).[1]

Část II.
poplatek ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Strmilov, včetně všech místních částí[2]
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 35 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1. za prvního psa
   pro obyvatele bytových domů č.p. 136, 437, 438, 454, 455, 469, 470, 471 ve Strmilově 500,- Kč za jednoho psa a rok
   pro ostatní obyvatele Strmilova 300,- Kč za jednoho psa a rok
   pro obyvatele České Olešné, Palupína, Malého Jeníkova a Leštiny 200,- Kč za jednoho psa a rok
   pro obyvatele České Olešné- bytových domů č.p. 105, 109, 114 300,- Kč za jednoho psa a rok
   pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu, nebo poživatele sirotčího důchodu 100,- Kč za jednoho psa a rok
   pro držitele loveckého psa (s loveckou upotřebitelností - zkoušky) 200,- Kč za jednoho psa a rok
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se pro všechny držitele psů uvedené v čl. 5 odst. 1 a) sazby poplatku zvyšují o 50%
Čl. 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození
 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. držitelé psů, umístěných v útulku ( hotelu ) pro psy, provozovaném na území města Strmilov podle platných předpisů
  2. držitelé neznámých psů, které si po odchytu převezme občan s trvalým pobytem na území města Strmilov – a to na dobu pěti let
  3. držitelé všech psů, prokazatelně převzatých z útulku – a to na dobu jednoho roku

Část III.
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.[6]
 2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.[7]
Čl. 9
Ohlašovací povinnost
 1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku další údaje stanovené v čl. 35 této vyhlášky.
 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[8]
Čl. 10
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 8,-Kč od 15.6 do 15.9. a 5,- Kč v ostatní dobu roku
Čl. 11
Splatnost poplatku
 1. Ubytovatel vybrané poplatky vyúčtuje a odvede správci poplatku nejpozději do 15 dnů po skončení každého čtvrtletí.
Čl. 12
Osvobození
 1. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
  1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
  2. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.[9]

Část IV.
poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 13
Předmět poplatku, poplatník
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[10]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[11]
Čl. 14
Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1 - 5. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky:

 • Příloha č. 1 – Strmilov
 • Příloha č. 2 – Česká Olešná
 • Příloha č. 3 – Palupín
 • Příloha č. 4 – Malý Jeníkov
 • Příloha č. 5 – Leština
Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 16
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 35 této vyhlášky.
 3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 17
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 10,- Kč
 2. Sazba poplatku při pouti sv. Jiljí ve Strmilově činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb: 40,- Kč
Čl. 18
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný při oznámení započetí užívání veřejného prostranství.

Čl. 19
Osvobození
 1. Poplatek se neplatí:
  1. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[12] a z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích.

Část V.
poplatek ze vstupného

Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník
 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.[13]
 2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[14]
Čl. 21
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je nejpozději 10 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 35 této vyhlášky. Pořadatel má povinnost před akcí si na městském úřadu vyzvednout označené vstupenky na akci a po akci je doložit k vyúčtování.
 2. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 22
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí z vybraného vstupného: 5%
Čl. 23
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne skončení jednorázové akce (plesy apod.)
 2. U opakovaných akcí (diskotéky apod.) je poplatek splatný do 5 dnů po skončení každého měsíce.
Čl. 24
Osvobození
 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[15]
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. neziskové akce (i s vybíráním dobrovolného vstupného), pořádané obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a nadačními fondy působícími na území města

Část VI.
poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 25
Předmět poplatku a poplatník
 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[16]
 2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.[17]
Čl. 26
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 35 této vyhlášky.
 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[18]
Čl. 27
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 3,- Kč
Čl. 28
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
Čl. 29
Osvobození
 1. Poplatku nepodléhá:
  1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
  2. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
  3. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[19]

Část VII.
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu

Čl. 30
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[20]:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 31
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 35 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 30, odst. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
Čl. 32
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 30 písm. a) i b) této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
  3. Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 568.000,- a byly rozúčtovány takto: Náklady 568.000,- děleno 1614 (1453 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 161 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 352,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 38 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,-Kč.
  4. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[21]
Čl. 33
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný buď jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 34
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku se osvobozují:
  1. osoby, které se dlouhodobě (min. 1 rok) v obci nezdržují
  2. osoby ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
  3. osoby, které jsou poplatníky podle čl. 30 písm. a) jsou osvobozeny od poplatku uvedeného v čl. 30. písm. b)
 2. Úleva se poskytuje:
  1. na děti poplatníků, do konce roku ve kterém dítě dovrší 10 let - ve výši 250,-Kč

Část VIII. ustanovení společná a záverečná

Čl. 35
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
 1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[22]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
  4. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[23]
 2. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[24]
 3. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně městského úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet města.
Čl. 36
Navýšení poplatku
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.[25]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku[26] a lze jej vymáhat do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla
Čl. 37
Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o místních poplatcích z 27.11.2003 č. 4/2005 z 29.12.2005, č. 1/2006 z 5.10.2006 ač. 4/2008 z 30.10.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 50
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

Jaromír Krátký, starosta
Karel Urbánek, místostarosta

 1.  § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 2.  § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 3.  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 4.  § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
 5.  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 6.  § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 7.  § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 8.  § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
 9.  § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 10.  § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 11.  § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 12.  § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
 13.  § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 14.  § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 15.  § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
 16.  § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 17.  § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 18.  § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
 19.  § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 20.  § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
 21.  § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
 22.  § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
 23.  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
 24.  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 25.  § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
 26.  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích