Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:340
TÝDEN:3211
CELKEM:1454507

Překlad (translations)

e-novinky?

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsah

Řád veřejného pohřebiště Města Strmilov

Město Strmilov

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona a na základě ustanovení §10 písm. b a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Řád veřejného pohřebiště Města Strmilov

Rada Města Strmilov ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválila tento Řád veřejného pohřebiště Města Strmilov dne 28.6.2011, pod číslem usnesení 6 a to ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, v platném znění.

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona č. 256/2001 Sb., v platném znění, po předchozím souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne 22.6.2011 vydaného pod č.j. : KUJCK15624/2011/OREG-Bá
 2. Město Strmilov jako správce a provozovatel upravuje provoz veřejných pohřebišť:
  1. Ve Strmilově pohřebiště „U svatého Ondřeje“ na p.č. 1581 k.ú.Strmilov ve vlastnictví Města Strmilov
  2. V Palupíně na p.č. 180 k.ú. Palupín ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Palupín
Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Pohřebiště je veřejnosti přístupno bez omezení.

Článek 3
Pořádek na pohřebišti – povinnosti návštěvníků
 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 5. Vjíždění vozidel na pohřebiště je možné pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
 6. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel pouze při stavebních úpravách a to se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
 7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené plochy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky lze na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
 11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa a třídit do označených nádob.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 13. Pořádání pietních a upomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb.o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. pronájem hrobových míst
 2. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 3. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
 4. zajišťování likvidace odpadu

Provozovatel pohřebiště zajišťuje prostřednictvím třetích subjektů na základě smlouvy za podmínek rovných pro všechny tyto služby:

 1. výkopové práce související s pohřbením a exhumací
 2. pohřbívání
Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
 1. Správce pohřebiště je povinnen:
  1. předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k využívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek, stanovených v článku 9
  3. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště.Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
  4. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Povinnosti nájemce hrobového místa jsou upraveny jednotlivými nájemními smlouvami k hrobovým místům.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací, spojených se zajišťováním exhumací.Lidské pozůstatky lze do hrobů ukládat pouze po předání opisu listu o prohlídce mrtvého.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem, obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85, a to:
  • celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
  • kovové s nepropustným dnem
 6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.
Článek 8
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm.
  2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních podmínek, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  3. Přední a zadní rámy hrobů musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 2. Podmínky pro zřízení hrobového místa hrobky:
  1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví
  2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů. Pokud bude použit beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu. V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm. Vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  7. Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm.
  9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch izolován.
  10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na l m2.
  12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základu.
 3. Správce může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
  • dobu výstavby hrobky
  • zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  • požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  • podmínky používání komunikací pohřebiště
  • způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  • povinnost dozoru při výstavbě
  • průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
 4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
  • druh používaných rakví v hrobce
  • způsoby a cyklus revizí hrobky
  Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
 5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
  • respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
  • neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  • zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně
 6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu
Článek 10
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného řádu se zrušuje řád ze dne 27.6.2002.

Článek 11
Závěrečné ustanovení

Tento Řád pohřebiště Města Strmilov byl uzavřen v souladu se zákonem 128/2000Sb o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho schválení stanovené v §41. Tento řád je účinný 29.6.2011. Tento řád bude vyvěšen na úřední desce MěÚ Strmilov po dobu 15ti dnů a po celou dobu platnosti musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.