Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:351
TÝDEN:3222
CELKEM:1454518

Překlad (translations)

e-novinky?

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsah

Vyhláška č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí čistoty a veřejného pořádku

 

Zastupitelstvo obce Strmilov schválilo dne 1.7. 2004 v souladu s ustanovením § 84, odst. 2. písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10, písm. a) a d) téhož zákona, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje některá omezující opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí čistoty a veřejného pořádku v územním obvodu obce Strmilov.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
 1. Územní obvod obce Strmilov tvoří území obce Strmilov a částí obce Česká Olešná, Palupín, Malý Jeníkov, Leština.
 2. Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
 3. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, návsi ulice, chodníky, veřejná zeleň parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 1).
 4. Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy se pes pohybuje na veřejném prostranství bez dozoru, nebo kdy není osobou kontrolující pohyb psa dostatečně ovládán (vodítko nebo jiný způsob).
 5. Osoba kontrolující pohyb psa je osobou, v jejímž doprovodu se pes na veřejném prostranství pohybuje. V případě, že osoba není zletilá, je touto osobou držitel psa.
 6. Za reklamní a plakátovací plochy se podle této vyhlášky považují speciální reklamní zařízení umístěná na veřejných prostranstvích, na majetku obce či na majetku fyzických nebo právnických osob, která jsou povolena příslušným stavebním úřadem.
 7. Za veřejně přístupné akce se podle této vyhlášky považují hudební, kulturní, společenské, sportovní, prodejní a další akce, pro které platí ohlašovací povinnost podle obecně závazné vyhlášky obce Strmilov č. 5/2003 o místních poplatcích.
Čl. 3
Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku
 1. Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci Strmilov se považuje:
  1. volné pobíhání psů na veřejném prostranství
  2. vylepování a vyvěšování reklam mimo místa k tomu určená
  3. pořádání veřejně přístupných akcí
 2. Činnosti uvedené v odst. 1, písm. a) jsou zakázány na veřejných prostranstvích, která jsou uvedena v grafické příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.
Čl. 4
Povinnosti osob kontrolujících pohyb psa

Osoba kontrolující pohyb psa po veřejném prostranství je povinna neprodleně odstranit zvířetem způsobenou nečistotu (tuhý exkrement).

Čl. 5
Povinnosti organizátorů veřejně přístupných akcí
 1. Každý organizátor akce uvedené v čl. 3, odst. 1, písm. c, je povinen při ohlašovací povinnosti - viz obecně závazná vyhláška obce Strmilov č.5/2003 o místních poplatcích - písemně sdělit na obecní úřad Strmilov osobu odpovědnou za pořadatelskou službu při akci.
 2. Při každé této akci musí pořadatel zajistit minimálně jednoho pořadatele na 100 účastníků akce.
Čl. 6
Kontrolní činnost

Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontroluje strážník obecní policie, případně pověření pracovníci Obce Strmilov.

Čl. 7
Sankce
 1. Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek, u právnických a fyzických osob které jsou podnikateli jako správní delikt.
 2. Pro ukládání sankcí se použijí zvláštní předpisy 2).
Čl. 8
Závěrečná a zrušující ustanovení
 1. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Strmilov č. 4/1994.
 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem1. 8. 2004.
Jaromír Krátký, starosta obce
Karel Urbánek, místostarosta obce

Informační příloha

§ 47 Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Přestupky proti veřejnému pořádku

 1. Přestupku se dopustí ten, kdo
  1. neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci
  2. poruší noční klid
  3. vzbudí veřejné pohoršení
  4. znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství
  5. úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení
  6. poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice
  7. poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
  8. neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa
 2. Za přestupek podle odstavce 1 písmeno a) až d) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písmeno e) a f) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písmeno g) a h) pokutu do 50 000,- Kč.

 1.  § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 2.  např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění