Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:30
TÝDEN:2677
CELKEM:1431395

Překlad (translations)

e-novinky?

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsah

Vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Strmilov vydává dne 27.11.2003 podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, pís. d) a § 84. odst. 2, pís. i) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I.

Čl. 1
Základní ustanovení
 1. Obec Strmilov vybírá tyto místní poplatky:
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  3. poplatek za užívání veřejného prostranství
  4. poplatek ze vstupného
  5. poplatek z ubytovací kapacity
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník
 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
 2. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.
 3. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).
 4. Od poplatku jsou osvobozeni:
  • Psi umístění v útulku (hotelu) pro psy, provozovaném na území obce podle platných předpisů.
  • Neznámí psi, které si po odchytu převezme občan s trvalým pobytem na území obce - a to na dobu pěti let
Čl. 4
Sazby poplatku

Sazby poplatku, vybírané ve smyslu ust. § 2, ods.3 zákona o místních poplatcích ve znění platném od 1.1.2004 ( zák. č. 229/2003 Sb.).

 1. pro obyvatele bytových domů č.p. 3, 136, 437, 438, 454, 455, 469, 470, 471 ve Strmilově...500,- Kč za jednoho psa a rok
 2. pro ostatní obyvatele Strmilova...300,- Kč za jednoho psa a rok
 3. pro obyvatele České Olešné, Palupína , Malého Jeníkova a Leštiny...200,- Kč za jednoho psa a rok
 4. pro obyvatele České Olešné - bytových domů č.p. 105,109,114...300,- Kč za jednoho psa a rok
 5. pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, nebo poživatele sirotčího důchodu (i když bydlí v bytovém domě) 100,- Kč za jednoho psa a rok
 6. pro držitele loveckého psa (s loveckou upotřebitelností) - i když bydlí v bytovém domě...200,- Kč
 7. u druhého a každého dalšího psa se pro všechny držitele psů sazba poplatku zvyšuje o 50%
Čl.5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.
Čl. 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. běžného roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Část III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 7

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.


 

Čl. 8
 1. Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat do 15 dnů po skončení každého čtvrtletí a ve stejném termínu jej odvést na účet obecního úřadu.
 2. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu 2).
Čl. 9
Sazba poplatku a jeho splatnost
 1. Sazba poplatku činí 8,- Kč od 15.6. do 15.9. a5,- Kč v ostatní dobu / za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.
 2. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 3).
 3. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.

Část IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí 4).

Čl. 11
Veřejné prostranství
 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).
 2. Vymezení veřejného prostranství na území obce pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy:
  • č. 1 - Strmilov
  • č. 2 - Česká Olešná
  • č. 3 - Palupín
  • č. 4 - Malý Jeníkov
  • č. 5 - Leština
Čl. 12
Poplatník
 1. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za placení poplatku společně a nerozdílně.
 2. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.
Čl. 13
Sazby poplatku
 1. Sazby poplatku činí za každý i započatýmetr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý započatý den 10,- Kč.
 2. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).
Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
 2. Poplatek je splatný při oznámenízapočetí užívání veřejného prostranství.

Část V.
Poplatek ze vstupného

Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
 1. Předmětem poplatku je vstupné 7) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně obsažena.
 2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.
Čl. 16
Sazby poplatku a jeho splatnost
 1. Poplatek ze vstupného činí 5 %z úhrnné částky vybraného vstupného.
 2. Poplatek je splatný do 5 dnů od pořádání jednorázové akce (plesy apod.) a jedenkrát za uplynulý měsíc u opakovaných akcí (diskotéky apod.).
 3. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 8).
 4. Od poplatku jsou osvobozeny neziskové akce (i s vybíráním dobrovolného vstupného), pořádané základní a mateřskou školou Strmilov a zájmovými a společenskými organizacemi z obce.
Čl. 17
Ohlašovací povinnost

Oznamovací povinnost pořadatelů akce, na kterou se vztahuje poplatek ze vstupného, je 10 dnů předem u obecního úřadu ve Strmilově.

Pořadatel má povinnost před akcí si na obecním úřadu vyzvednout označené vstupenky na akci a po akci ve stejné lhůtě jako v čl. 16, odst. 2 je na obecním úřadu vyúčtovat.

Část VI.
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 18

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.


 

Čl. 19
 1. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 2. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v čl. 8, odst. 2 této obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.
Čl. 20
Sazba poplatku a jeho splatnost
 1. Sazba poplatku činí 3,- Kčza každé využité lůžko a den.
 2. Poplatek je splatnýnejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
 3. Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích 9).

Část VII.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 21
 1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
 2. Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 10 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
 3. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
 4. K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 22
Sankce
 1. Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použijeust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
 2. Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 10).
Čl. 23

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 10), není li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.


 

Čl. 24
 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o místních poplatcích.
 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.
Jaromír Krátký, starosta obce
Karel Urbánek, místostarosta obce

 1.  § 2, odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
 2.  § 3, odst. 4 zákona
 3.  § 3, odst. 2 zákona
 4.  § 4, odst. 1 zákona
 5.  § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 6.  § 4, odst. 1 a 2 zákona
 7.  § 6, odst. 1, věta druhá zákona
 8.  § 6, odst. 1 , věta třetí zákona
 9.  § 7, odst. 2 zákona
 10.  zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů