Září 2012
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Víte o něčem, o čem my ne a stojí to za zveřejnění? Pište na knihovna@strmilovsko.cz.
Databáze firem Evropské databanky
Ziveobce.cz

Městský úřad - jednání zastupitelstva

Datum: 27.02.2012

Souhrn usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 23.2.2012

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 12. zasedání zastupitelstva: Vladimíra Adama a Tomáše Kučeru

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen před začátkem zasedání

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 105/3 v k.ú. Leština a odkládá rozhodnutí až do konečného vyřešení hospodaření na rybníku města v sousedství požadovaného pozemku

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 419/1 díl c = 18 m2 a p.č.419/5 díl d = 20 m2 v k.ú. Malý Jeníkov pro Ladislavu Dvořákovou z Prahy za cenu 50,- Kč/m2

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje pověření rady města k provádění těchto rozpočtových opatření – pro rok 2012:

 1. v rámci schváleného rozpočtu – to je uvnitř schválených kapitol a §
 2. rozpočtová opatření na přijímané dotace
 3. rozpočtová opatření na výdaje, které již věcně schválili zastupitelstvo
 4. ostatní rozpočtová opatření do výše 80.000,- Kč v jednotlivých případech s tím, že s rozpočtovými opatřeními, která přijala rada města bude na nejbližším zasedání zastupitelstva seznámeno zastupitelstvo města a dále ukládá zasílat rozpočtová opatření schválená radou všem členům zastupitelstva (na e-maily nebo v písemné formě)

Ve Strmilově 23.2.2012

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 04.01.2012

Souhrn usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 29.12.2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 11. zasedání zastupitelstva: Jiřího Edera a Jaroslavu Jeřábkovou

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen před začátkem zasedání

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu Finančního a Kontrolního výboru o činnosti v roce 2011 a ukládá oběma výborům dál pracovat podle schváleného plánu práce

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje rozpočet města na rok 2012 jako vyrovnaný s celkovými příjmy i výdaji ve výši 18.767.200,- Kč a ukládá předložit členům zastupitelstva (pokud možno na e-maily) tento schválený rozpočet účetně rozepsaný do detailních položek

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje rozpočtový výhled města na roky 2012 až 2014 tak, jak byl předložen, to je v roce 2012 celkové příjmy i výdaje ve výši 18.767.200,- Kč, v roce 2013 celkové příjmy i výdaje ve výši 18.872.000,- Kč a v roce 2014 celkové příjmy i výdaje ve výši 18.842.000,- Kč.


Ve Strmilově 29.12.2011

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 30.11.2011

Souhrn usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 24.11.2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 10. zasedání zastupitelstva: Ivetu Sýkorovou a Danu Pacalovou

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen před začátkem zasedání

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje nájemné na pronajatý kulturní dům ve Strmilově na základě platné nájemní smlouvy s panem Pavlem Vosolsobě od 1.1.2012 v roční výši 22.000,- Kč + platné DPH. Splatnost nájmu bude ve dvou splátkách a to polovina roční částky do konce měsíce června a druhá polovina do konce prosince příslušného roku. Toto nájemné bude dodatkem ke smlouvě stanoveno na dva roky, to je rok 2012 a rok 2013.

Zastupitelstvo dále ukládá, použít každoročně toto vybrané nájemné přímo na vybavení, opravy a úpravy v kulturním domě.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje prodej pozemku p.č. 419/23 = 222 m2 v k.ú. Malý Jeníkov pro Ladislavu Dvořákovou, Májovského 1141, Praha 6 za cenu 50,- Kč/m2

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Příkaz starosty k inventarizaci majetku města Strmilov k 31.12.2011 tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Strmilov mění usnesení zastupitelstva č. 9 z 13.10.2011 o pronájmu rybníků města. Nové usnesení zní takto:

Zastupitelstvo města Strmilov po vyhodnocení schvaluje jako pronajímatele všech 4 rybníků města od 1.1.2012 Ing. Ivetu Plucarovou, Valtínov 41 podle její základní nabídky, to je pronájem za roční nájemné 10.000,- Kč/ha a k tomu ročně (před koncem roku) 400 ks kapra o průměrné váze 2,5 kg a do pěti let od podpisu smlouvy odbahnění rybníků Radouchovský a Nový. Po odbahnění rybníků bude smlouva prodloužena o dalších 10 let bez placení nájemného, ale 400 ks kapra ročně bude stále. Při neodbahnění rybníků bude smlouva po pěti letech ukončena.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje navýšení částky odváděné provozovatelem na účet města Strmilov za vodné a stočné za všechny odběratele - na vodné o 2,50 Kč/m3 a na stočné také o 2,50 Kč/m3. Od 1.1.2012 bude tedy firma Instalatérství Nezdara odesílat na zvláštní účet města Strmilov celkem 7,50 Kč/m3 z vodného a 7,50 Kč/m3 ze stočného a to v dříve dohodnutých termínech.

Zastupitelstvo dále bere na vědomí informaci od firmy Instalatérství Nezdara o zvýšení ceny vodného a stočného v důsledku navýšení sazby DPH od 1.1.2012 – celkem o 2,- Kč/m3. Cena vodného pro firmu Instalatérství Nezdara bude tedy od 1.1.2012 celkem 47,- Kč/m3 včetně DPH – z toho je 34,- Kč za vodné a 13,- Kč za stočné.

Pro zákazníky bude od 1.1.2012 cena celkem 47,- + 15,- = 62,- Kč/m3 (včetně DPH). Z toho celková cena vodného bude 41,50 Kč/m3 a celková cena stočného bude 20,50 Kč/m3 (vše včetně DPH).

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o dotacích a hlavních akcích města.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí 1. návrh rozpočtu města Strmilov na rok 2012 a navrhuje zapracovat do rozpočtu tyto změny:

 • navýšení výdajů o částku 338.400,- Kč za projektovou dokumentaci na novou ČOV Strmilov
 • navýšení příjmů o částku 220.000,- Kč za zvýšení vodného a stočného dle Usnesení č. 7
 • další úpravy dle doporučení členů zastupitelstva


Zastupitelstvo dále ukládá doručit členům zastupitelstva upravenou verzi rozpočtu města na rok 2012 spolu s pozvánkou na další zasedání zastupitelstva.

Konečný návrh rozpočtu města Strmilov na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014 bude schválen zastupitelstvem města do konce roku 2011.

Ve Strmilově 24.11.2011

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 16.10.2011

Souhrn usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 13.10.2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 9. zasedání zastupitelstva: Jiřího Bracha a Jiřího Čermáka

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen před začátkem zasedání

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí odstoupení člena zastupitelstva Bohumila Součka k 6.10.2011. Po složení slibu a převzetí Osvědčení zastupitelstvo bere na vědomí, že od 7.10.2011 nastupuje na uvolněné místo člena zastupitelstva města Strmilov Dana Pacalová

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje prodej pozemku p.č. 1399/1 v k.ú. Strmilov o výměře 32 m2 za cenu 100,- Kč/m2 – Karel Novák, Vlčice 41

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov souhlasí s Výroční zprávou o činnosti ZŠ Strmilov za školní rok 2010/2011 a se Zprávou o hospodaření ZŠ Strmilov za rok 2010

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávy finančního výboru o kontrolách hospodaření ZŠ a MŠ Strmilov za rok 2010

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o schvalování Pasportu místních komunikací města Strmilov a ukládá radě města a Městskému úřadu Strmilov pokračovat až do konečného schválení Pasportu

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov ruší usnesení zastupitelstva č. 8 ze dne 16.6.2011 a schvaluje jako zpracovatele kompletního výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava lesních cest k.ú. Strmilov firmu STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o. za nabídnutou cenu 18.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo dále ukládá starostovi města uvedené páce u vybrané firmy objednat.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o stavu příprav žádostí o dotace pro město Strmilov

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o možnostech zvýšení příjmů města Strmilov pro rok 2012 a pro další roky. Doporučuje na příštím zastupitelstvu zabývat se zvýšením ceny vodného a stočného v celém městě o 5 + 5 Kč/m3 na celkových 65,- Kč včetně DPH od 1.1.2012 s tím, že firma Instalatérství Nezdara by od 1.1.2012 odváděla městu na zvláštní účet celkem 10,-/m3 z vodného a 10,- Kč/m3 ze stočného

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov po vyhodnocení schvaluje jako pronajímatele všech 4 rybníků města od 1.1.2012 Ing. Ivetu Plucarovou, Valtínov 41 a to podle její variantní nabídky, to je pronájem na 20 let za roční nájemné 23.500,- Kč/ha a po odbahnění rybníků Radouchovský a Nový dál za roční nájemné 10.000,- Kč/ha a k tomu stále dodání 400 ks kapra o váze cca 2,5 kg ke konci každého roku pro důchodce


Ve Strmilově 13.10.2011

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 03.09.2011

Souhrn usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 1.9.2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 8. zasedání zastupitelstva: Jaroslava Holce a Stanislava Jonáčka

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen před začátkem zasedání

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí upřesnění Ing. Krále z ČEVAK k „Plánu obnovy vodohospodářského majetku města Strmilov“

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje prodej pozemku p.č. 4072/2 v k.ú. Strmilov o výměře 70 m2 za cenu 100,- Kč/m2 – manželé Jan a Ivanka Hanušovi, Popelínská 438, 378 53 Strmilov

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje vyhlášení veřejné výzvy na pronájem rybníků města Strmilov s podmínkami, které navrhla pracovní skupina ( ročně 400 ks kapra o průměrné váze 2,5 kg pro důchodce, roční nájem 5.000,- Kč z 1 hektaru plochy rybníků, do pěti let vybagrování rybníků „Malá Amerika“ a „Leštinský“ – při dodržení všech stavebních, hygienických a dalších norem ). Vyhodnocení nabídek provede zastupitelstvo města.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje z dodaných šesti nabídek jako dodavatele projektu na novou ČOV ve Strmilově firmu ALCEDO Jindřichův Hradec – Ing. Martin Růžička za cenu dle nabídky. Zastupitelstvo dále po nabídkách neschvaluje možnost rekonstrukce stávající ČOV

Usnesení č. 6a

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje úhradu celé částky za projekt na novou ČOV ze zvláštního účtu města Strmilov – na akce zlepšující životní prostředí

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o dotačních možnostech na Rozšíření kanalizace Strmilov a schvaluje možnost podání žádosti o dotaci přes SZIF (asi v říjnu 2011) i při omezení maximální dotované ceny díla na 30 milionů korun (doposud bylo 40 milionů a z toho 90% dotace) a ukládá učinit potřebné kroky k podání žádosti a dál se i připravovat k podání žádosti na kanalizaci na začátku roku 2012 přes ministerstvo zemědělství

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města Strmilov Krajským úřadem a ukládá aktivně řešit všechny uvedené nedostatky

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov ruší usnesení č. 14 a č. 15 ze 6. zasedání zastupitelstva dne 16.6.2011 a nově schvaluje toto znění:

 1. Zastupitelstvo města Strmilov projednalo závěrečný účet města spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Krajským úřadem a schvaluje přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků (viz přílohy)
 2. Zastupitelstvo města Strmilov souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2010 a to bez výhrad

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za členy Finančního výboru: Zdeňka Sedláková, Jana Přibylová, Marie Urbánková a Alena Štěrbová a ukládá finančnímu výboru

 1. provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Strmilov za rok 2010 a předložit zprávy z kontrol na MěÚ Strmilov do 30.9.2011
 2. vybrat z členů finančního výboru po jednom členovi do inventarizační komise ZŠ a MŠ Strmilov a nahlásit je ředitelům škol

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje pověření rady města k provádění těchto rozpočtových opatření – pouze pro rok 2011:

 1. v rámci schváleného rozpočtu – to je uvnitř schválených kapitol a §
 2. rozpočtová opatření na přijímané dotace
 3. rozpočtová opatření na výdaje, které již věcně schválilo zastupitelstvo
 4. ostatní rozpočtová opatření do výše 80.000,- Kč v jednotlivých případech

s tím, že se všemi rozpočtovými opatřeními, které přijala rada města bude na nejbližším zasedání seznámeno zastupitelstvo města

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Česká Olešná z 18.7.2011, zprávu o plnění jednotlivých připomínek a ukládá dál připomínky spolu s osadním výborem řešit

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o novém, radou schváleném, „Pasportu místních komunikací“

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí Oznámení o důvodech zamítnutí projektu – Rekonstrukce místních komunikací ve městě Strmilov a místní části Leštině. Zastupitelstvo ukládá hledat další možnosti dotací na tuto akci – nebo i na jednotlivé její části (silnice do Leštiny, náměstí za kostelem, chodník v Popelínské ulici)

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o výběru nové úřednice městského úřadu Strmilov – za končící účetní paní Vrbenskou byla vybrána paní Miroslava Nesporá


Ve Strmilově 1.9.2011.

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 24.07.2011

Souhrn usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 21.7.2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 7. zasedání zastupitelstva: Zdeňka Kubáka a Jaroslavu Smejkalovou.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen před začátkem zasedání.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 419/1 v k.ú. Malý Jeníkov, sousedícího s domem žadatelky – Malý Jeníkov č.p. 30 - Ladislava Dvořáková, Praha 6.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje směnu pozemků v k.ú. Malý Jeníkov:

Pozemek p.č. 419/19 díl a o výměře 26 m2 společně s pozemkem p.č. st.23 díl b o výměře 1 m2 ve vlastnictví žadatele Zdeňka Marka, Malý Jeníkov č.p. 20 za pozemek p.č. 419/6 díl c o výměře 27 m2 ve vlastnictví města Strmilov. Směna bude provedena bezúplatně.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí

 1. písemné vysvětlení autora Zákona č. 274/2001 Sb., - každá právnická a podnikající fyzická osoba má ze zákona povinnost platit za srážkové vody, kromě v zákoně přesně citovaných vyjímek (silnice, železnice, ZOO, trvalé bydlení). Žádné další vyjímky nebyly uděleny – při nevybrání tohoto poplatku hrozí provozovateli sankce.
 2. město Strmilov z vybraného poplatku za srážkovou vodu za rok 2010 dostalo od firmy Nezdara 76.030,- Kč.
 3. Plán obnovy vodohospodářského majetku města Strmilov byl včetně písemného dodatku vysvětlen na minulém zastupitelstvu. Pan Adam požadoval další vysvětlení od autora Ing. Krále z ČEVAK, ale protože se byl u něj osobně informovat a dostal vysvětlení, nebude dnešní zastupitelstvo tuto otázku dál projednávat. Pro dále trvající neshody ve výkladu zastupitelstvo ukládá starostovi pozvat Ing. Krále na další zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu starosty města o dosavadní činnosti finančního výboru a zprávu starosty o problémech vzniklých po nesplnění opatření k nápravě chyb z krajského auditu za rok 2010.

Na základě toho Zastupitelstvo města Strmilov odvolává s okamžitou platností všechny členy finančního výboru: Ing. Olgu Hrbkovou, Vladimíra Adama, Dagmar Běhounkovou, Jaroslavu Janůtkovou a Marii Urbánkovu.

Zastupitelstvo dále volí za novou předsedkyni Finančního výboru Jaroslavu Smejkalovou a ukládá jí, aby do příštího jednání zastupitelstva připravila seznam osob pro zvolení za odvolané čtyři členy finančního výboru.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Jaroslava Holce o činnosti výboru a ukládá kontrolnímu výboru dál aktivněji pokračovat v plnění úkolů dle schváleného plánu práce.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o činnosti osadních výborů a pro naprostou nespolupráci předsedy osadního výboru Česká Olešná s vedením města odvolává Dušana Urbana z funkce předsedy osadního výboru Česká Olešná a volí za nového předsedu osadního výboru Česká Olešná Jiřího Hronka.

Zastupitelstvo města Strmilov dále odvolává člena osadního výboru Česká Olešná Tomáše Lukše a volí za nového člena osadního výboru Česká Olešná Pavla Marka.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí souhrnné vyúčtování ceny vodného a stočného od firmy Instalatérství Nezdara za rok 2010.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí informaci starosty s doplněním Mgr. Zídka o nepřidělení dotace na akci „Rozšíření kanalizace Strmilov“ a ukládá starostovi a všem členům zastupitelstva hledat další možnosti dotace na kanalizaci Strmilov.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí nabídky šesti firem na dodání projektu na novou ČOV Strmilov a ukládá starostovi poptat u těchto firem ještě variantní nabídku na projekt rekonstrukce stávající ČOV.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Strmilov neschvaluje změnu usnesení zastupitelstva č. 8 z 16.6.2011 – to je zajistit za minimálních nákladů výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava lesních cest Strmilov“, na kterou již je zajištěna dotace. Poté jednat s vybranou firmou o cenových a dalších podmínkách při provádění akce a teprve potom rozhodnout, zda v akci pokračovat, nebo ne.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Rozpočtová opatření č. 2/2011 podle soupisu od hlavní účetní.


Ve Strmilově 21.7.2011

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 20.06.2011

Souhrn usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 16.6.2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 5. zasedání zastupitelstva:

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen před začátkem zasedání – s těmito změnami:

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4072 o výměře cca 50 m2 , v k.ú. Strmilov, sousedícího s chatou žadatelů – Jan a Ivana Hanušovi, Strmilov 438

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje prodej pozemku p.č. 4081/5 v k.ú. Strmilov o výměře 191 m2, sousedícího s pozemkem žadatele, za cenu 100,- Kč/m2 – Karel Novák, Vlčice 41

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o přípravě pronájmu rybníků města a ukládá pracovní skupině pokračovat v přípravách

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Strmilov ve věci nutných oprav na majetku církve – hřbitov Palupín – neschvaluje bezúplatné převzetí hřbitova a márnice do majetku města Strmilov a ukládá hledat jiné možnosti spolufinancování opravy chodníku na hřbitově (sbírka + spoluúčast města) a projednat možnou reciprocitu hřbitova Palupín a dílen města

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu starosty o dotacích pro město

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov ruší usnesení zastupitelstva o výběrovém řízení na akci „Oprava lesních cest“ a celou tuto akci zastavuje

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí Doplnění k Plánu obnovy vodovodu a kanalizace Strmilov a na základě schváleného Odborného posouzení kanalizace a ČOV Strmilov ukládá starostovi města poptat u těchto firem dodání projektové dokumentace na schválenou variantu č. 1:

 1. Ing. Sedláček – Veselí n/L.
 2. P-ateliér – Jindř. Hradec
 3. Ing. Pecín – Jindř. Hradec
 4. VVP – Josef Princ – Kindl. Hradec
 5. ALCEDO – Ing. Růžička – Jindř. Hradec

a ukládá starostovi pozvat na další zastupitelstvo zpracovatele Plánu obnovy

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Směrnici pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu podle upraveného návrhu rady města

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Strmilov odkládá schválení jednacích řádů Finančního a Kontrolního výboru

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Strmilov vyjadřuje souhlas s plánovanou výstavbou bioplynové stanice v areálu ZD Strmilov dle žádosti

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Strmilov neschvaluje zadání auditorských služeb pro město auditorské firmě

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí projednání přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Krajským úřadem a schvaluje přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků ze zprávy o přezkoumání hospodaření a zprávu o plnění těchto opatření

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje výsledek hospodaření a závěrečný účet města Strmilov za rok 2010 – bez výhrad

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2011 podle soupisu od hlavní účetní


Ve Strmilově dne 16.6.2011

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 01.05.2011

Souhrnu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 19.4.2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 5. zasedání zastupitelstva: Jiřího Edera a Tomáše Kučeru

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen před začátkem zasedání – s těmito změnami:

 • bod č. 7 Jednací řád Finančního a Kontrolního výboru se vyřazuje z programu
 • bod č. 16 Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu se přesouvá na č. 7

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí informaci p. Nušla, majitele pozemků u Švehlova mlýna a reakci p. Ing. Plucara

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí informaci o nutných opravách hřbitova v Palupíně a ukládá starostovi pokračovat v jednáních s vlastníkem

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Česká Olešná a ukládá starostovi podporovat činnost všech osadních výborů

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Strmilov pověřuje radu města vybráním pěti lidí na posouzení variant umístění nové ČOV ve Strmilově a na další zastupitelstvo předložit návrh řešení výběrového řízení na dodavatele projektu (kapacita nové ČOV cca 1500 EO, stará ČOV musí fungovat až do zprovoznění nové, nová ČOV musí umožnit bezproblémové navážení fekálií z kempů a pod., řešit likvidaci staré ČOV)

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí informaci o přidělení dotace na opravu lesní cesty do Vysokého, ukládá vyřešit výběrové řízení na dodavatele prací a další kroky potřebné pro čerpání dotace. Před zahájením vlastních prací zastupitelstvo rozhodne, zda stavbu za těchto podmínek dělat nebo ne

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí informaci o předpokládaných investičních akcích města, jejich financování a případné dluhové službě.

Jako prioritu určuje akci: Rozšíření kanalizace Strmilov

Ukládá starostovi zajistit od banky vzorové splácení úvěrů pro 3 – 4 výše úvěrů a 3 doby splatnosti

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov ukládá radě města připravit do příštího jednání zastupitelstva nový návrh směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu s přihlédnutím k připomínkám z dnešního zastupitelstva.

Dále ukládá zaslat před dalším zastupitelstvem všem členům zastupitelstva návrh rady a návrh p. Adama


Ve Strmilově dne 19.4.2011

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 06.03.2011

Souhrn usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 3.3.2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 4. zasedání zastupitelstva: Jaroslavu Jeřábkovou a Bohumila Součka.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen před začátkem zasedání a 4 doplňující body:

 • Obnova cesty u Švehlova mlýna
 • Stav Kulturního domu
 • Financování osadních výborů
 • Obecní policie

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje postup firmy KAPEX při přípravě akce „Sběrný dvůr Strmilov“ a ukládá firmě předložit zastupitelstvu zadávací podmínky výběrového řízení.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje postup firmy CZ PROFI-SERVIS při přípravě akce „Rozšíření kanalizace Strmilov“ a „Dostavba vodovodu Strmilov“.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov souhlasí s realizací projektu „Rekonstrukce místních komunikací ve městě Strmilov a místní části Leštině“ při zajištění dotace ve výši 85 %. Dále souhlasí s financováním tohoto projektu bankovním úvěrem do výše 11.500.000,- Kč (zajištěného výběrovým řízením) na nejkratší možnou dobu, to je do přidělení dotace.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Osadní výbor Palupín v tomto složení: Jiří Černý, Michal Kolář, Lýdie Koutná, Pavel Řežábek a Jiří Sedlák, a předsedou osadního výboru Palupín volí: Pavla Řežábka

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Strmilov volí za členy Finančního výboru:

 • Předsedkyně: Ing. Olga Hrbková – již zvolena
 • Členové: Vladimír Adam, Dagmar Běhounková, Jaroslava Janůtková, Marie Urbánková

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje plány práce Finančního a Kontrolního výboru tak, jak je předložili předsedové výborů – včetně doplňků z jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje použití odpisů za rok 2011 v ZŠ Strmilov na kompletní rekonstrukci podlah v tělocvičně a ve sportovní hale a na pořízení nové časomíry do haly a v MŠ Strmilov na projekční a přípravné práce pro zateplení MŠ.

Dále schvaluje krytí zhoršeného výsledku hospodaření ZŠ Strmilov za rok 2010 ve výši 3.356,27 Kč zlepšeným výsledkem hospodaření ZŠ v roce 2011 a krytí zhoršeného výsledku hospodaření MŠ Strmilov za rok 2010 ve výši 50.273,52 Kč (nákup nové vypalovací pece) z rozpočtu zřizovatele.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí Výroční zprávu města Strmilov a Zprávu k výsledkům finančních kontrol za rok 2010.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje přípravu pronájmu rybníků města výběrovým řízením.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Strmilov ukládá starostovi města předložit do příštího jednání zastupitelstva souhrnné požadavky financí na všechny plánované akce a možnosti splácení případných úvěrů.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Strmilov ukládá starostovi obnovit jednání o zpřístupnění stezky kolem Švehlova mlýna a po hrázi rybníka.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Strmilov ukládá zajistit podle časových a finančních možností opravy a úpravy kulturního domu dle návrhu p. Bracha.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Strmilov ukládá zabývat se možností financování osadních výborů.


Ve Strmilově dne 3.3.2011

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 06.12.2010

Souhrn usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 2.12.2010

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje změnu částky za vodné a stočné odváděné městu Strmilov na obnovu vodohospodářského majetku takto: Vodné = 5,- Kč/m3, stočné = 5,- Kč/m3 – celkem tedy 10,- Kč/m3 s platností od 1.1.2011.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Příkaz starosty k inventarizaci majetku města Strmilov ke dni 31.12.2010.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje komisi pro výběr nového pronajímatele kulturního domu v tomto složení: Jaromír Krátký, Stanislav Jonáček, Bohumil Souček, Jiří Eder, Dušan Urban.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje spoluodpovědnost členů zastupitelstva za konkrétní oblasti života obce podle návrhu rady města.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov odkládá rozhodnutí o změně územního plánu města Strmilov – na základě žádosti p. Bohumíra Nušla.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Strmilov ruší usnesení zastupitelstva ze dne 30.9.2010 k bodu č. 7 = prodej pozemku p.č. 4126/4 a 3564 v k.ú. Strmilov.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Strmilov ukládá starostovi města dopracovat rozpočet města na rok 2011 a zpracovat rozpočtový výhled na roky 2011, 2012 a 2013 a předložit tyto dokumenty ke schválení příštímu jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Rozpočtová opatření č. 3/2010 podle rozpisu od hlavní účetní města.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje jednací řád zastupitelstva předložený radou města – s doplňky z jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje nového dodavatele elektřiny pro město Strmilov podle výběrového řízení a doporučení firmy IP Izolace Polná, s.r.o – to je společnost United Energy Trading a.s a ukládá starostovi uzavřít s touto firmou smlouvu na dodávku silové energie na dobu určitou s platností jednoho roku.


Ve Strmilově dne 2.12.2010

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 05.10.2010

Souhrn usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 30. září 2010

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Vzalo na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 21. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 40. schůze rady
  3. hodnocení práce zastupitelstva, rady výborů a komisí
  4. informace ze Základní školy Strmilov
  5. informace o současných a plánovaných akcích a dotacích na ně
  6. informaci o komunálních volbách
  7. další informace starosty o dění ve městě
  8. diskusní příspěvky
  9. zprávu Moravskoslezské akademie Brno o hraničních kamenech
 2. Schválilo
  1. prodej pozemku p.č. 613/29 v k.ú. Česká Olešná o výměře 3.318 m2 pro manžele Jaroslavu a Pavla Sedlákovy – za cenu 100,- Kč/m2 - pro výstavbu
  2. prodej pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Česká Olešná o výměře 390 m2 pro Kateřinu Bůžkovou – za cenu 50,- Kč/m2 - k domu
  3. prodej pozemku p.č. 4126/4 o výměře 509 m2 a p.č. 3564 o výměře 664m2 vše v k.ú. Strmilov pro Zdeňka Jahodu – za cenu 10,- Kč/m2 – pro včely
  4. pronájem pozemku p.č. 450 v k.ú. Palupín o výměře 489 m2 pro Evu Lorencovou za celkové roční nájemné 1,- Kč a opravu této lesní cesty
  5. pronájem části pozemků p.č. 1384/4 a 1368 o celkové výměře cca 100 m2 vše v k.ú. Strmilov pro Mgr. Julii Benešovou, Ph.D. – za nájemné 2,- Kč za 1 m2 a rok – za domem
  6. pronájem části pozemku p.č. 3638/5 o výměře 24 m2 v k.ú. Strmilov pro Romana Peltana – za nájemné 2,- Kč/1 m2 a rok
  7. výstavbu víceúčelového hřiště v České Olešné od firmy SWIETELSKY dle jejich nabídky bez umělého povrchu, s částečnou úhradou v roce 2010 a doplacením v únoru 2011
  8. rozpočtová opatření č. 2/2010 podle návrhu hlavní účetní
 3. Uložilo

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů usnesení z 22. zasedání zastupitelstva

Ve Strmilově dne 30. 9. 2010

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 09.08.2010

Souhrn usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Strmilov

konaného dne 22.července 2010

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Vzalo na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 20. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 39. schůze rady
  3. informace starosty o dění ve městě
  4. diskusní příspěvky
 2. Schválilo
  1. počet členů zastupitelstva města Strmilov pro volby 15. a 16. října 2010 na 15 – stejně jako doposud
  2. prodej pozemku p.č. 499/2 v k.ú. Strmilov = 52 m2 Věře Semotánové za cenu 100,- Kč/m2
  3. prodej pozemku
   • p.č. 832/3 v k.ú. Olšany = 3451 m2 Janě Žirovnické
   • p.č. 832/4 v k.ú. Olšany = 1176 m2 Zdeňku Vondrákovi
   • p.č. 832/5 v k.ú. Olšany = 196 m2 Zdeňku Beranovi
   vše za cenu 50,- Kč/m2
  4. záměr prodat část pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Česká Olešná – cca 400 m2
  5. záměr prodat pozemek p.č. 613/29 v k.ú. Česká Olešná – 3.318 m2
  6. záměr pronajmout pozemek p.č.450 v k.ú. Palupín – 489 m2 ost.pl., ost.kom.
  7. bezúplatný převod pozemku p.č. 5005 v k.ú. Strmilov = 5 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Strmilov
 3. Neschválilo
  1. záměr prodeje pozemku p.č. 1406/36 v k.ú. Strmilov
 4. Uložilo

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů usnesení z 21. zasedání zastupitelstva

Ve Strmilově dne 22. července 2010

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 23.06.2010

Souhrn usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 10. června 2010

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Vzalo na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 19. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 36.- 38. schůze rady
  3. projednání přezkoumání hospodaření města za rok 2009 Krajským úřadem
  4. zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti v regionu za rok 2009
  5. informace starosty o investičních akcích a dotacích
  6. další informace starosty o aktuálním dění ve městě
  7. diskusní příspěvek veřejnosti
 2. Schválilo
  1. výsledek hospodaření a závěrečný účet města za rok 2009 – bez výhrad
  2. zprávu Finančního výboru o kontrolách v r. 2009 a plán práce na rok 2010
  3. zprávu Kontrolního výboru o kontrolách v r. 2009 a plán práce na rok 2010
  4. prodej pozemků města v k.ú. Malý Jeníkov
   1. p.č. 419/21 = 64 m2 – Stanislavu Váchovi za cenu 50,- Kč/m2
   2. p.č. 419/22 = 19 m2 – Romanu Kubátovi za cenu 50,- Kč/m2
  5. pronájem tenisových kurtů Jiřímu Novotnému na léto 2010 za 840 Kč/měsíc
  6. smlouvu o pronájmu prostor bytu v ZŠ Strmilov „Nízkoprahovému centru“
  7. dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 5/2003 o psech z útulků
  8. dodatek č. 5 ke smlouvě s firmou Instalatérství Nezdara – 20,- Kč je s DPH
  9. provedení asfaltového povrchu v ZTV – pokud budou zvýšené příjmy
  10. potřebu výstavby sportoviště v Č. Olešné – zaměřit, projekt, dotace
  11. výměnu vrat v garážích hasičů i s doplatkem k nižší dotaci
  12. další postup v hospodaření s rybníky města – zachovat stávající systém
  13. rozpočtová opatření č. 1/2010 podle rozpisu hlavní účetní
 3. Uložilo

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů usnesení z 20. zasedání zastupitelstva

Ve Strmilově dne 10.června 2010

jaromír Krátký, starosta
Karel Urbánek, místostarosta
Datum: 05.01.2010

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 28.prosince 2009

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 16. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 30., 31. a 32. schůze rady
  3. informace starosty o aktuálním dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. zrušení dohody o koupi pozemku u hřbitova od manželů Chramostových
  2. prodej pozemků Pod farou ve Strmilově u domů
   • Ludmila Theuerová, p.č. 4083/21 = 99 m2, za cenu 100,- Kč/m2
   • Bořivoj Kopřiva, p.č. 4083/22 = 40 m2, za cenu 100,- Kč/m2
  3. záměr prodeje pozemků v Malém Jeníkově u domů – část p.č.419/6
  4. záměr prodeje pozemku u Jalovčí k domům – část p.č.832 v k.ú.Olšany, za cenu 50,- Kč/m2, maximálně prodat 5000 m2, jednat i s dalšími sousedy
  5. záměr prodeje pozemku u Leštiny – část p.č. 50/1 v k.ú. Leština
  6. rozpočtová opatření č. 3/2009 podle seznamu od hlavní účetní
  7. rozpočet města Strmilov na rok 2010
   • výdaje celkem: 15.450.500,- Kč
   • příjmy celkem: 17.690.600,- Kč
  8. rozpočtový výhled města Strmilov na roky 2010 - 2012
  9. použití odpisů za rok 2010:
   • v ZŠ Strmilov – na splátky konvektomatu
   • v MŠ Strmilov – na opravu skladu v zahradě
 3. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 28.12.2009
Datum: 15.10.2009

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 8. října 2009

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 15. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 28. a 29. schůze rady
  3. rezignaci členky zastupitelstva města Mgr. Lenky Pecharové k 31.8.2009
  4. složení slibu nové členky zastupitelstva města Jaroslavy Jeřábkové
  5. informaci starosty o Kupní smlouvě s firmou E.ON
  6. zprávu starosty o investičních akcích a dotacích
  7. zprávu starosty o přípravách rozpočtu na rok 2010
  8. informace starosty o aktuálním dění ve městě
 2. Volí

  Jaroslavu Jeřábkovou členkou rady města Strmilov

 3. Schvaluje
  1. změnu usnesení zastupitelstva o platbě na obnovu vodohospodářského majetku – firma Instalatérství Nezdara začne účtovat až od 1.1.2010
  2. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí
  3. inventarizaci majetku města k 31.12.2009 podle Příkazu starosty města
  4. rozpočtová opatření č. 2/2009 dle seznamu hlavní účetní
  5. prodej parcely č. 4083/1 – díl „b“ v k.ú. Strmilov o výměře 103 m2 za Kč/m2 pro Milana Tůmu z Jindř. Hradce
  6. záměr prodeje části pozemku před domem č.p. 368 ve Strmilově – zarovnání linie komunikace – pro Martu Jahodovou, Strmilov 368
  7. zprávu o hospodaření, Výroční zprávu a Odpisový plán ZŠ Strmilov
  8. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ Strmilov
  9. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ Strmilov
 4. Neschvaluje

  prodej části pozemku p.č. 15 v k.ú. Palupín pro Martu a Jana Křížkovy – jsou zde i zájmy vlastníka sousední nemovitosti a obce

 5. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 8.10.2009

Jaromír Krátký, starosta
Karel Urbánek, místostarosta
Datum: 31.08.2009

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 30. července 2009

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 14. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 27. schůze rady
  3. informace starosty o dění ve městě
  4. informaci o smluvním zajištění požární ochrany v obci Nová Olešná
 2. Schvaluje
  1. rozpočtová opatření č. 1/2009 podle návrhu hlavní účetní
  2. použití znaku města Strmilov pro klub AWK Strmilov
  3. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Strmilov – školní jídelna - výdejna
  4. odkoupení jednotlivých pozemků u hřbitova – p.č. 1585/8 = 358 m2 od ZD Strmilov, p.č. 1585/7 = 401 m2 od MUDr Jiřího Válka, p.č. 1585/6 = 199 m2 od manž. Chramostových, p.č. 1585/5 = 544 m2 od Blaž. Koželuhové a H. Steinhauserové a p.č. 1585/3 = 1317 m2 od Aleše Müllera
  5. kupní smlouvu s firmou E.ON na prodej plynárenského zařízení za 4.200.000,- Kč – jedině při splnění podmínky SFŽP, to je použití získaných prostředků na akce ke zlepšení životního prostředí (ČOV...)
  6. projednání, posouzení a způsob vyřízení petic, doručených na MěÚ Strmilov takto:
   • stromy na hřbitově: schvaluje postup podle návrhu starosty, to je vykoupit pozemky kolem hřbitova a podle stanoviska a návrhu Agentury ochrany přírody a podle studie krajinného architekta řešit postupnou obnovu stromů vně hřbitova, vstupní aleje a keřů uvnitř
   • pěšina kolem Švehlova mlýna: schvaluje předání petice nadřízeným orgánům státní správy, to je MěÚ Jindř. Hradec – odbory stavební, životního prostředí a dopravy a vyjadřuje podporu zpřístupnění původní cesty kolem Švehlova mlýna
 3. Neschvaluje

  podání trestního oznámení na článek ve Strmilovských novinách – stačí vysvětlení starosty k jednotlivým bodům článku

 4. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 30.7.2009

Jaromír Krátký, starosta
Karel Urbánek, místostarosta
Datum: 19.06.2009

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 18. června 2009

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 13. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 24., 25. a 26. schůze rady
  3. zprávu Finančního a Kontrolního výboru
  4. zprávu o přezkoumání hospodaření města Krajským úřadem za rok 2008
  5. zprávu o finanční situaci obcí v současné krizi
  6. informaci o dotacích na akce města
  7. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků ze zprávy o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem za rok 2008 a zprávu o plnění těchto opatření
  2. výsledek hospodaření a závěrečný účet města Strmilov za rok 2008 „bez výhrad“
  3. podání žádosti o dotaci na Modernizaci a rekonstrukci místních komunikací a souhlasí s financováním této akce úvěrem od České Spořitelny ve výši 9.000.000,- Kč
  4. odkup pozemku u domu / část místní komunikace /, p.č. 3562/2 = 122 m2 v k.ú. Strmilov od Jiřího Dohnala, Strmilov 369 za cenu 100,- Kč/m2
  5. odkup pozemku u hřbitova, p.č. PK 1580 = 97 m2 v k.ú. Strmilov od MUDr. Heleny Joštové z Jindř. Hradce za cenu 10,- Kč/m2
  6. prodej a odkup pozemků u domu – prodej 64 m2, odkup 9 m2 – manželé Péčovi, Strmilov 370 – vše za 70,- Kč/m2
  7. prodej pozemků u chaty a domu v Leštině – u chaty 259 m2 po 100,- Kč/m2, u domu celkem 367 m2 po 30,- Kč/m2 – manželé Pírkovi z Jindř. Hradce
  8. prodej pozemku za lékárnou ve Strmilově – p.č. 4990 v k.ú. Strmilov = 136 m2 za cenu 70,- Kč/m2 – Věra Semotánová, Strmilov 263, s věcným břemenem trafostanice
  9. záměr prodeje, pozemku u domu – část pozemku p.č. 4083/4 v k.ú. Strmilov, potom zaměřit, vyvěsit na úřední desku přesnou parcelu a na dalším zastupitelstvu prodat
  10. prodej pozemku u domu – p.č. 3568/12 v k.ú. Strmilov = 14 m2 – manželé Motáňovi, za cenu 100,- Kč/m2
  11. prodej pozemků u domu č.p. 164 ve Strmilově – 2 odměřené parcely = celkem 63 m2 - Libuše Škardová, Jindř. Hradec, za cenu 100,- Kč/m2
  12. způsob prodeje 2 parcel u domu č.p. 164 ve Strmilově = celkem 21 m2, výběrem obálkovou metodou, s minimální nabídkovou cenou 100,- Kč/m2, dodání na MěÚ Strmilov do 10.7.2009, otevření obálek a výběr provede rada města na svém nejbližším zasedání s přizváním žadatelů
  13. darovací smlouvu od ŘSD ČR na část silnice k Leštině v k.ú. Strmilov – 5 parcel o celkové výměře 13.672 m2 a to bezúplatně (v účetnictví za cenu 306.825,- Kč)
  14. financování úprav tréninkové plochy u fotbalového hřiště ve Strmilově – v r. 2010 podporou 350.000,- Kč a v roce 2011 podporou 300.000,- Kč z rozpočtu města
  15. Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na celém území města Strmilov ve výši 2 (slovy dva)
  16. Dodatek ke smlouvě na provozování vodovodů a kanalizací s firmou Instalatérství Nezdara – nájemné na obnovu vodohospodářského majetku od r. 2009 ve výši 20,- Kč za odebraný m3 vody
  17. variantu výstavby nové ČOV ve Strmilově podle Odborného posouzení – varianta č. 1
  18. Místní program obnovy venkova pro město Strmilov na roky 2009 – 2012
  19. zachování dosavadního způsobu hospodaření na rybnících města i s vydáváním ryb důchodcům
  20. plán práce Finančního a Kontrolního výboru na rok 2009
 3. Neschvaluje
  1. umístění čerpací stanice PHM firmou Jednota v zastavěné části Strmilova
 4. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 18. června 2009

Jaromír Krátký, starosta
Karel Urbánek, místostarosta
Datum: 06.03.2009

Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 5. března 2009

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 12. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 22. a 23. schůze rady
  3. zhodnocení práce členů rady a zastupitelstva města za 2 roky práce
  4. zprávu o hospodaření města Strmilov v roce 2008
  5. výroční zprávu města Strmilov o poskytování informací dle zákona
  6. zprávu o problémech s vodovody v České Olešné
  7. zprávu o odpadovém hospodářství města Strmilov v roce 2008
  8. zprávu o připravovaných investičních akcích města a o dotacích na ně
  9. zprávu o dotacích organizacím a dalším z rozpočtu města na rok 2009
  10. zprávu Policie ČR – oddělení Studená o stavu bezpečnosti v roce 2008
  11. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. úhradu ztráty z hospodaření ZŠ a MŠ Strmilov za rok 2008 z rozpočtu zřizovatele
  2. prodej pozemku 1 m2 v k.ú. Česká Olešná Ing. Karlu Urbanovi
  3. záměr prodat část pozemku p.č. 4083/1 v k.ú. Strmilov před domem č.p. 277
  4. souhlas s územním rozhodnutím stavby rodinného domu na p.č.378/4 v k.ú. Malý Jeníkov
  5. smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na sběrný dvůr Strmilov, zpracování a podání žádosti o dotaci, provedení výběrového řízení na dodavatele, sledování dotace až do závěrečného vyhodnocení, zpracování provozního řádu a vyřízení legislativních úkolů spojených s otevřením sběrného dvora
  6. žádost a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na dovybavení Czech Pointu
  7. smlouvu o smlouvě budoucí darovací – silnice ze Strmilova do Leštiny od ŘSD (ČR)
  8. smlouvu o smlouvě budoucí darovací – chodník v Popelínské ulici od DPS ke Kovopor od SÚS (Jihočeský kraj)
 3. Neschvaluje
  1. prodej pozemku - les a ost. plocha v k.ú. Strmilov Zdeňku Jahodovi
 4. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 5.března 2009
Datum: 09.01.2009

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 30. prosince 2008

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 11. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 20. a 21. schůze rady
  3. zprávu o hlavních investičních akcích města a o dotacích na tyto akce
  4. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2008 – zrušení OZV č. 5/2008
  2. vnitřní směrnici města č. 7/2008 o cestovních náhradách
  3. zrušení usnesení zastupitelstva k bodu č. 8 ze dne 28.8.2008 – prodej domu čp. 141 s pozemky ve Strmilově Tomáši Žejdlovi
  4. zrušení usnesení zastupitelstva k bodu č. 13 ze dne 30.10.2008 – prodej pozemku p.č. 613/21 v České Olešné Petře Menclové
  5. prodej domu čp.141 s pozemky ve Strmilově – Karel Novotný, za 450.000,-
  6. prodej pozemku p.č. 240/2 v k.ú. Palupín = 73 m2 – obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 50,- Kč/m2 – výběr radou města, obálky na MěU do 16.1.2009
  7. prodej pozemku p.č.50/60 v k.ú. Leština = 3862 m2 – obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 100,- Kč/m2 – výběr radou města, obálky na MěÚ do 16.1.2009
  8. Plán obnovy vodohospodářského majetku města Strmilov
  9. rozpočtová opatření k 31.12.2008 – podle rozpisu hlavní účetní
  10. rozpočet města Strmilov na rok 2009 jako přebytkový – příjmy celkem 18.773.300,-Kč, výdaje celkem 16.851.700,- Kč – přebytek 1.921.600,- Kč
  11. změnu rozpočtového výhledu města Strmilov na rok 2009 – stejné jako schválený rozpočet na rok 2009
  12. použití odpisů za rok 2009
   • v ZŠ Strmilov na rekonstrukci bytu v ZŠ
   • v MŠ Strmilov na projekt rekonstrukce zahrady
 3. Neschvaluje

  návrh Jednoty J. Hradec na zřízení čerpací stanice PHM na náměstí

 4. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 30.12.2008
Datum: 13.11.2008

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 30. října 2008

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 10. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 18. a 19. schůze rady
  3. zprávu Mgr. Zídka o dotacích na kanalizaci, vodovod a zateplení ZŠ a MŠ
  4. zprávu ředitele ZŠ Strmilov o změnách v ZŠ, o činnosti a dalším výhledu
  5. zprávu o kontrolách u města Strmilov
  6. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2008 – změna sazby za odpad
  2. obecně závaznou vyhlášku města o cestovních náhradách
  3. příkaz starosty města k inventarizaci majetku města k 31.12.2008
  4. záměr prodat část p.č.240/2 v k.ú. Palupín manželům Šulistovým
  5. záměr prodat části p.č. 4996, 4083/1, 2981/3 v k.ú. Strmilov L. Škardové
  6. záměr prodat část p.č. 2950 v k.ú. Strmilov manželům Péčovým
  7. prodej pozemku p.č. 50/62 = 9.292 m2 a p.č. 49/2 = 619 m2 v k.ú. Leština manželům Markovým na vybudování rybníka - za cenu 10,- Kč/m2
  8. prodej pozemku p.č. 613/21 = 2195 m2 v k.ú. Česká Olešná P. Menclové za cenu 100,- Kč/m2
  9. prodej pozemku 50/63 = 1453 m2 v k.ú. Leština M. Skoupovi za cenu 100,- Kč za m2
  10. odkup pozemku p.č. 4153 = 50 m2 v k.ú. Strmilov od Milady Dejmkové na cestu za cenu 70,- Kč za m2
  11. odkup pozemků p.č. st.715 = 1216 m2 a p.č. 3609/19 = 358 m2 od St.statku Jeneč za celkovou cenu 189.540,- Kč – dle odhadu
  12. kupní smlouvu s firmou E.ON na prodej plynárenského zařízení v ZTV Nové Sídliště za cenu 450.590,- Kč
  13. zdůvodnění rozdílu rozpočtu na rok 2008 proti rozpočtovému výhledu roku 2008
  14. žádost ředitele ZŠ Strmilov o navýšení rozpočtu ZŠ na rok 2008 o 50.000,-
  15. nákup traktoru a radlice od firmy SOME J.Hradec za cenu 1.341.011,- Kč se zaplacením celé částky bez úvěru
 3. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 30.10.2008
Datum: 04.09.2008

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 28.srpna 2008

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. zprávu o kontrole usnesení z minulého 9. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 16. a 17. schůze rady
  3. zprávu o investičních akcích města
  4. informaci o podzimních volbách
  5. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. odpisový plán Základní školy Strmilov na rok 2008
  2. prodej pozemku v k.ú. Česká Olešná – p.č. 2334 = 354 m2 za cenu 35,- Kč/m2 – Ladislava Růžičková a Jiří Frühbauer
  3. koupi pozemku v k.ú. Strmilov – p.č. 4978/2 a p.č. 317 b = 49 m2 za cenu 50,- Kč/m2 – na chodník v Popelínské ul. - od Mgr. Martin Dojiva
  4. prodej nemovitosti v k.ú. Strmilov – dům č.p. 141 v Zahradnické ul. za 450.000,- Kč – pro Tomáš Žejdl a Kateřina Sejkorová
  5. rozpočtová opatření / změny / podle soupisu hlavní účetní č. 1/2008
  6. uložení úkolu Finančnímu a Kontrolnímu výboru – výběr poplatků při pouti
 3. Neschvaluje

  Prodej pozemku v k.ú. Leština – p.č. 68 a část p.č. 50/60 = cca 1100 m2 pro Miroslava Skoupu – doporučuje dlouhodobý pronájem

 4. Ukládá

  starostovi, místostarostovi, pracovnicím MěÚ a strážníkovi městské policie zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 28.8.2008
Datum: 17.06.2008

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 12.června 2008

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. informaci o kontrole usnesení z 8. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 13., 14. a 15. schůze rady
  3. zprávu o přezkoumání hospodaření města Strmilov Krajským úřadem za rok 2007
  4. zprávu Finančního a Kontrolního výboru o provedené kontrole v ZŠ
  5. informaci o konkursu a jmenování nového ředitele ZŠ Strmilov
  6. informaci o nájemném v bytech města Strmilov
  7. informaci o současných stavebních akcích města
  8. informaci o získávání dotací pro město Strmilov
  9. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. výsledek hospodaření a závěrečný účet města Strmilov za rok 2007 „bez výhrad“
  2. prodej pozemku města v k.ú. Leština , p.č. 686/5 = 85 m2 za 30,-/m2
  3. prodej pozemku města v k.ú. Malý Jeníkov – na parkování za 50,- Kč/m2 a k domu za 30,- Kč/m2 - vše po zaměření
  4. prodej pozemku města v k.ú. Strmilov u domu čp.295 a k domu p. Pilmajera po zaměření za 50,- Kč/m2
  5. prodej pozemku města v k.ú. Leština – 250 m2 za chatou za 100,-Kč/m2, 340 m2 za domem za 30,- Kč/m2 – vše po zaměření
  6. pronájem pozemku města v k.ú. Leština – 90 m2 za 2,-Kč/m2 / rok
 3. Neschvaluje
  1. nový návrh p. Matouška na prodej a odkup pozemků v k.ú. Strmilov, čímž ruší dřívější dohodu o směně pozemků ze zastupitelstva 18.7.2007
  2. nájemní smlouvu na umístění bankomatu v budově MěÚ – dál řešit
 4. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 12.6.2008
Datum: 29.03.2008

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 27. března 2008

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. informaci o kontrole usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 11. a 12. schůze rady
  3. zprávu o hodnocení členů zastupitelstva a rady města za rok 2007
  4. zprávu Policie ČR o stavu pořádku v obvodu oddělení Studená
  5. informaci o vymáhání dlužných poplatků
  6. informaci o stavu v získávání dotací pro město Strmilov
  7. informaci o současných stavebních akcích města
  8. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. odměny neuvolněným zastupitelům města ve stávající výši
  2. Zřizovací listiny jednotek SDH Strmilov a Česká Olešná
  3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 – Požární řád města
  4. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 – Koeficient pro výpočet daně z nemovitostí v roce 2009 – pro místní části koeficient „1“
  5. Darovací smlouvu od Jihočeského kraje- 10 m2 chodníku v Popelínské ul.
  6. pronájem zemědělského pozemku v k.ú. Strmilov, p.č. 39 – 6.816 m2 pro Pavla Dočekala za cenu 1.000,- Kč za 1 ha a rok a daň
  7. pronájem pozemku v k.ú. Strmilov, p.č. 1318/1 – 218 m2 pro Lukáše Frúhbauera za cenu 2,- Kč za 1 m2 a rok
  8. prodej pozemku v k.ú. Strmilov, p.č. 4063/7 – 707 m2 pro Lubomíra Chramostu za cenu 40,- Kč za 1 m2
  9. prodej pozemku v k.ú. Česká Olešná, p.č. 2055/4 – 1046 m2 pro Gustava Hasnedla za cenu 100,- Kč za 1 m2
  10. zprávy o hospodaření Základní a Mateřské školy Strmilov v roce 2007
  11. výsledky inventarizace majetku města Strmilov k 31.12.2007
  12. plán práce Finančního a kontrolního výboru na rok 2008
  13. nařízení kontroly nákupů materiálu v ZŠ Strmilov školníkem v roce 2007
 3. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 27.3.2008
Datum: 01.01.2008

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 27. prosince 2007

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. informaci o kontrole usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 10. schůze rady
  3. informaci o prodeji parcel na rodinné domky
  4. informaci o ceně vodného a stočného
  5. informaci o hlavních investičních akcích a o dotacích na tyto akce
  6. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. záměr prodeje pozemku města, p.č. 4063/7 v k.ú. Strmilov
  2. výroční zprávu Základní školy Strmilov za školní rok 2006/2007
  3. zprávu Finančního výboru o činnosti za rok 2007
  4. zprávu Kontrolního výboru o činnosti za rok 2007
  5. rozpočtová opatření za rok 2007 podle rozpisu od hlaví účetní
  6. rozpočet města Strmilov na rok 2008
   • příjmy celkem: 18.696.300,-Kč
   • výdaje celkem : 20.353.300,-Kč

   jako rozpočet schodkový – rozdíl bude vyrovnán prostředky z účtu města - z přebytků hospodaření minulých let

 3. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 27.12.2007
Datum: 27.11.2007

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 8.listopadu 2007

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. informaci o kontrole usnesení z 5. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 7., 8. a 9. schůze rady
  3. informaci o hlavních investičních akcích a o dotacích na tyto akce
  4. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. rozpočtová opatření podle rozpisu od hlavní účetní
  2. odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rady a předsedům výborů a komisí podle předloženého návrhu
  3. odkoupení melioračního odpadu v k.ú. Leština za cenu 5.000,- Kč
  4. objednání projektu na rekonstrukci vodovodu Strmilov u firmy Alcedo, Ing. Martin Růžička Jindřichův Hradec
  5. použití bezúročné půjčky od AVE – 707.500,- Kč na nákup lesní techniky (traktor, přední radlice, křovinořez, motorová pila) - pouze za předpokladu získání dotace
  6. dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 5/2003 o místních poplatcích podle návrhu Finančního a Kontrolního výboru – poplatek za užívání veřejného prostranství prodejcům při poutích a podobných akcích 40,- Kč za 1 m2 a den
  7. příkaz starosty města k vykonání inventarizace majetku města Strmilov k 31.12.2007
  8. navýšení dotace pro Mateřskou školu Strmilov o 125.659,- Kč na likvidaci škod po zatopení MŠ (celou částku uhradila pojišťovna)
 3. Odkládá

  rozhodnutí o prodeji pozemku u domu č.p. 295 v k.ú. Strmilov – doporučuje vyřešit spolu s ostatními vlastníky sousedních nemovitostí

 4. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 8.11.2007
Datum: 23.08.2007

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 23. srpna 2007

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. informaci o kontrole usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 6. zasedání rady
  3. inspekční zprávu České školní inspekce o kontrole v MŠ
  4. informaci o pojistné události v MŠ
  5. informaci o nabídce České pojišťovny
  6. informaci o hlavních investičních akcích a o dotacích na tyto akce
  7. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. rozpočtová opatření podle rozpisu od hlavní účetní
  2. dodatky zřizovacích listin Základní školy a Mateřské školy ve Strmilově
  3. prodej parcel na chaty v k.ú Leština–dle seznamu a čekací dobu 2x 30 dnů
  4. prodej pozemku p.č.186/9 v k.ú.Strmilov na garáž, cca25 m2, cena 100/m2
  5. prodej pozemku–část p.č240/2 v k.ú.Palupín před domem,119 m2, 30/m2
  6. prodej pozemků p.č. 65 a 63/7 v k.ú.Leština před domem,473 m2 za 30/m2 631m2 za 10Kč/m2
  7. prodej pozemku–část p.č.105/3 v k.ú.Leština za domem,1867 m2, 30/m2
  8. prodej pozemku p.č.141/4 v k.ú.Strmilov za domem,136 m2, cena 50/m2 s věcným břemenem vjezdu k trafostanici
  9. odkup pozemku p.č. 1463 v k.ú.Strmilov /Fialovo/,789 m2, cena 25/m2
  10. žádost o převedení p.č. 2944 v k.ú. Strmilov jako stavební
  11. umístění stavby na p.č. 1184/1 v k.ú. Strmilov
  12. pracovní skupinu – rada,p.Berka,p.Frúhauf - výběr firmy na opravu kašny
 3. Neschvaluje
  1. žádost o převedení parcely č. 381/1 v k..ú. Malý Jeníkov jako stavební
 4. Odkládá

  Rozhodnutí o postupu při rozšíření kanalizace Strmilov, Č.Olešná a Palupín

 5. Ukládá

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 23.8.2007
Datum: 01.06.2007

Usnesení č. 4/2007 ze zasedání zastupitelstva města Strmilov

k bodům č.

 1. -
 2. zastupitelé berou na vědomí informace o kontrole usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva
 3. zastupitelé berou na vědomí informace starosty o jednání ze 4.a 5. schůze rady
 4. zastupitelé schvalují nový školní řád Mateřské školy a hospodářský výsledek MŠ za rok 2006
 5. zastupitelé schvalují závěrečnou zprávu o provedení inventarizace v Základní škole a hospodářský výsledek ZŠ za rok 2006
 6. zastupitelé schvalují pronájem místností v majetku města-pod MěÚ paní Jitce Hanušové
 7. zastupitelé neschvalují směny pozemků v k.ú. Palupín podle návrhu p. Mravce
 8. zastupitelé schvalují zařazení pozemků pozemkové parcely.č.263, 265, 297 a 298 v k.ú. Palupín do územního plánu na bydlení a rekreaci
 9. zastupitelé schvalují prodej pozemků p.č. 50/26, 50/27, 50/31 a 50/37 v k.ú. Leština na výstavbu rekreačních chat
 10. zastupitelé schvalují prodej pozemků p.č. 2380 o výměře 243 m2 a p.č. 2382 o výměře 325 m2 v k.ú. Česká Olešná na výstavbu rybníků
 11. zastupitelé schvalují smlouvy o smlouvách budoucích na převzetí pozemků pod chodníky p..č.4126/3 od SÚS Jihočeského kraje p.č.. 1278/3 a st.p.č. 102 od pana Jana Vobra
 12. zastupitelé schvalují výkup pozemků p.č. v k.ú.Strmilov na komunikaci p.č. 1383/1 o výměře 141 m2 a část p.č. 1383/6 o výměře 5 m2
 13. zastupitelé schvalují výkup pozemku u studny v k.ú. Strmilov od Pozemkového fondu ČR p.č. 3768/2 o výměře 402 m2
 14. zastupitelé berou na vědomí zprávu o investicích a větších opravách ve Strmilově a místních částech
 15. zastupitelé berou na vědomí další informace starosty o dění ve městě
 16. Zastupitelstvo ukládá starostovi, místostarostovi a pracovnicím Městského úřadu ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení.
 17. Všichni souhlasí s návrhem na usnesení
 18. Usnesení ze schůze zastupitelstva č. 4 bylo přijato všemi hlasy
 19. Schůzi ukončil pan starosta ve 21.30 hod. Poděkoval přítomným za účast.

ověřovatelé zápisu: Jana Správková, Milan Berka

starosta: Jaromír Krátký

Datum: 05.04.2007

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 22. března 2007

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. informaci o kontrole usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 2. a 3. zasedání rady
  3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Strmilov za rok 2006
  4. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. rozpočtový výhled města Strmilov na roky 2008 – 2010
  2. postup při výběru dodavatele na zakázky malého rozsahu
  3. prodej LIAZ CAS 25 hasičské za 60.000,- Kč obci Zaječice
  4. územní souhlas s výstavbou rod. domu – Ladislav Kolář, Strmilov
  5. prodeje pozemků v k. ú. Leština – Radek Zich a Adam Zich, Strmilov
  6. pronájem pozemku od Pozemkového fondu – u vrtu na Studentské
  7. záměr kompletních úprav hřbitova sv. Ondřeje
  8. dodatek „Místního programu obnovy a rozvoje vesnice“
  9. výsledek hospodaření a závěrečný účet města Strmilov za rok 2006 „bez výhrad“
  10. dodatek ke smlouvě s firmou TESCO-AVE
  11. souhrnnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města Strmilov k 31.12.2006
  12. plán práce finančního a kontrolního výboru na rok 2007
  13. systém prodeje a cenu parcel na chaty v k.ú. Leština: prodej na žádosti podané do 22.3.2007 přímo za 125,- Kč/m2 – při vyšším počtu zájemců obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 125,- Kč/m2
  14. objednání turistických map s prezentací města Strmilov – 1 podílu
 3. Odkládá
  1. rozhodnutí o prodeji pozemků v k.ú. Palupín pro p. Hanzala
  2. rozhodnutí o směně pozemků v k.ú. Palupín pro p. Mravce
 4. Ukládá

  Starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 22.3.2007
Datum: 02.01.2007

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Strmilov

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. informaci o kontrole usnesení z 1. zasedání zastupitelstva
  2. informaci o jednání rady města – 1. zasedání rady
  3. další informace starosty o dění ve městě
 2. Schvaluje
  1. prodej pozemku p.č. 4083/1 v k.ú. Strmilov paní Janě Číhalové 20 m2 a 70,- Kč/m2
  2. umístění rodinného domu a směnu pozemku v k.ú. Česká Olešná pro Pavla Maška podle jeho žádosti – varianta č. 3
  3. záměr vybudovat rybník v k. ú. Leština pro Milana Marka
  4. zvýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2007 pro Strmilov a Palupín podle žádosti a zdůvodnění provozující firmy Nezdara
  5. rozpočtová opatření za rok 2006 podle soupisu hlavní účetní
  6. rozpočet města Strmilov na rok 2007 jako rozpočet vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 14.422.340,- Kč
 3. Jmenuje
  1. členy Finančního výboru zastupitelstva města Strmilov: Karla Frúhaufa, Bohumila Nořinského, Martu Polaneckou a Jaroslavu Závodskou
  2. členy Kontrolního výboru zastupitelstva města Strmilov: Zdeňka Zemana, Petra Jankovského, Boženu Kolmanovou a Miluši Novákovou
 4. Ukládá

  Starostovi, místostarostovi a pracovnicím MěÚ ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 28.12. 2006
Datum: 04.11.2006

Usnesení z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 2.11.2006

Zastupitelstvo města Strmilov po projednání:

 1. Bere na vědomí
  1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
 2. Volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích
  1. uvolněným starostou města Jaromíra Krátkého
  2. uvolněným místostarostou města Karla Urbánka
  3. další členy rady města
   • Ivana Sýkoru
   • Jiřího Čermáka
   • Mgr. Lenku Pecharovou
 3. Volí
  1. předsedou Finančního výboru zastupitelstva města Ing. Olgu Hrbkovou
  2. předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva města Věru Semotánovou
 4. Schvaluje
  1. v souladu s § 96 zákona o obcích Jednací řád zastupitelstva města
Ve Strmilově dne 2. 11. 2006
Datum: 09.10.2006

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Strmilov, konaného dne 5.října 2006

Zastupitelstvo obce Strmilov

 1. Bere na vědomí:
  1. informaci starosty o plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva
  2. informaci starosty o jednání 40 a 41. schůze rady obce
  3. zhodnocení členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí
  4. zprávu o přípravě a zajištění voleb 20. a 21. 10. 2006
  5. informace starosty o dění v obci
 2. Schvaluje:
  1. prodej pozemku manželům Čermákovým, Strmilov 307 – 143 m2 u domu
  2. prodej pozemku – Zdeněk Marek, Malý Jeníkov – 75 m2 u domu
  3. prodej pozemku – KOVOPOR Strmilov, 4 parcely, celkem 56 m2
  4. prodej pozemku – Dana Cachová, Jindř. Hradec – 5 m2 u lékárny
  5. prodej lesů obce:
   1. Jaroslav Liška, J. Hradec – 0,6943 ha = 89.285,- Kč
   2. Iveta Sýkorová, Strmilov – 0,7241 ha = 66.796,- Kč
   3. manž. Janákovi, Strmilov–0,9237 ha = 101.644,- Kč
  6. název ulic v nové lokalitě 21 rodinných domků – "Nové Sídliště"
  7. dodatek Obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2005 o místním poplatku
  8. rozpočtová opatření podle soupisu od účetní OÚ
  9. odpisy nedobytných pohledávek podle předloženého seznamu
  10. dodatek k dohodě o bezplatném užívání pitné vody pro Č.Olešná, č. 32
  11. mandátní smlouvu pro realizaci stavby „Byty Česká Olešná“
  12. odpisový plán Základní a Mateřské školy Strmilov pro rok 2006
 3. Neschvaluje
  1. žádost o úpravu územního plánu obce – Jaromír Hummel, Strmilov – hospodářská budova a rodinný dům jsou v ochranném pásmu vysokotlakého plynovodu
 4. Odkládá schválení:
  1. žádost o zakreslení zástavby do konceptu ÚP – Petr Král, Leština – až po vyjádření zpracovatelů ÚP zda území není něčím chráněno
  2. žádosti o prodeje parcel na rekreační chaty v k.ú. Leština – řešit až po geodetickém zakreslení parcel, po územním rozhodnutí a vyvěšení na úřední desce
 5. Ukládá:

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím obecního úřadu ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 5.10.2006
Datum: 28.07.2006

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Strmilov, konaného dne 27.července 2006

Zastupitelstvo obce Strmilov

 1. Bere na vědomí:
  1. informaci starosty o plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva
  2. informaci starosty o jednání 39. schůze rady obce
  3. informace starosty o dění v obci
  4. důvodovou zprávu k návrhu zadání územního plánu obce Strmilov
  5. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 7.6.2006 k ÚPO
  6. že v zákonem stanovené lhůtě byly k návrhu zadání ÚPO podány písemné podněty a stanoviska DOSS, které jsou zapracovány a vyhodnoceny v přiložené tabulce – tato stanoviska byla zapracována do návrhu zadání, které bylo s DOSS dohodnuto
 2. Schvaluje:
  1. rozpočtová opatření podle předloženého soupisu od účetní OÚ
  2. „Návrh zadání územního plánu obce Strmilov“ tak jak byl předložen a dohodnut s DOSS
  3. počet členů zastupitelstva obce Strmilov pro volební období 2006 – 2010 na 15 – stejně jako doposud
  4. přípravu projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na byty pro příjmově vymezené osoby z budovy bývalé školy v České Olešné
  5. postup v hospodaření a evidenci lesů obce Strmilov, to je vybrat vhodné lesní pozemky o výměře cca 1,5 – 2 ha a připravit jejich nabídku k prodeji tak, aby celková výměra lesů obce klesla pod 50 ha
 3. Odkládá schválení:
  1. žádost o úpravu územního plánu – Jaromír Hummel, stavba hospodářské budovy a rodinného domu mimo zastavitelné území obce – nejprve vyhodnotit územní možnosti / plynovody apod./ a možné problémy obce
  2. rozhodnutí o případné žádosti o přiznání názvu „městys“ – po získání dalších informací rozhodnout až v novém zastupitelstvu po volbách
 4. Žádá:

  Městský úřad v Jindř. Hradci o zajištění pořízení konceptu řešení ÚPO Strmilov

 5. Ukládá:

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím obecního úřadu ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 27.7.2006
Datum: 29.05.2006

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Strmilov, konaného dne 25.května 2006

Zastupitelstvo obce Strmilov:

 1. Bere na vědomí:
  1. informaci starosty o plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva
  2. informaci starosty o jednání 38. schůze rady obce
  3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem za rok 2005
  4. Protokol o výsledku kontroly Kontrolním výborem obce v MŠ Strmilov
  5. zprávu o přidělených a požádaných dotacích obci v poslední době
  6. zprávu o opravách místních komunikací v nejbližší době
  7. zprávu o stavebním dvoru firmy COLAS CZ, a.s. ve Strmilově
  8. zprávu o povodni v březnu a v dubnu ve Strmilově
  9. zprávu o přípravě obce na blížící se volby do Poslanecké sněmovny
  10. zprávu o dostavbě ZTV pro rodinné domky
  11. další informace starosty o dění v obci
 2. Schvaluje:
  1. závěrečný účet obce Strmilov za rok 2005 a to bez výhrad
  2. pro Knihovnu Viléma Martínka
   • doplnění zřizovací listiny knihovny o prodej upomínkových předmětů a jiných propagačních materiálů za náklady bez zisku
   • změnu v ceníku služeb knihovny – veřejné zpřístupnění internetových služeb, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, je pro zájemce zdarma, bez poplatku – od 1.6.2006
  3. změnu usnesení z minulého 19 zasedání zastupitelstva obce = jmenování likvidační komise – změnit termín pro jmenování komise z 30.4.2006 na 30.9.2006 a likvidovat vyřazený majetek až za rok 2006
 3. Ukládá:

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím obecního úřadu ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 25.5.2006
Datum: 02.04.2006

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Strmilov, konaného dne 30. března 2006

Zastupitelstvo obce Strmilov

 1. Bere na vědomí:
  1. informaci starosty o plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva
  2. informaci starosty o jednání 36. a 37. schůze rady obce
  3. protokol Finančního výboru o provedené kontrole v ZŠ Strmilov
  4. Výroční zprávu, Zprávu k výsledkům fin. kontrol, Hodnotící zprávu k návrhu státního závěrečného účtu
  5. zprávu o plánované výstavbě větrné elektrárny v Horních Dvorcích
  6. zprávu o tvorbě územního plánu obce Strmilov
  7. zprávu o ptačí chřipce
  8. zprávu o čipování psů v obci
  9. zprávu o stavu akce Rozšíření kanalizace Strmilov
  10. zprávu o možné dotaci na rekonstrukci školských zařízení
  11. zprávu o jednání rady s panem Milanem markem a firmou Nezdara
  12. zprávu o místní komunikaci do Olší – Jan a Helena Vonkovi
  13. zprávu o smlouvách na odběr pitné vody – MUDr. Věra Vyhnálková
  14. další informace starosty o dění v obci
 2. Schvaluje:
  1. územní souhlas s výstavbou podle žádosti Lubomíra Chramosty, Strmilov 68
  2. prodej pozemku obce – 27 m2 firmě KORES za cenu 80,- Kč/m2 dle žádosti
  3. prodej pozemku obce – 37 m2 za cenu 50,- Kč/m2 – David Jeřábek, K.Újezd
  4. vyrovnání ztráty hospodaření ZŠ Strmilov za rok 2005 ve výši 84.174,44 Kč
  5. naplnění Investičního fondu ZŠ Strmilov za rok 2005 částkou 85.821,- Kč
  6. převedení celých odpisů za rok 2006 do Investičního fondu základní školy
  7. veškeré návrhy DIK na likvidaci a vyřazení nepotřebného materiálu
 3. Neschvaluje:
  1. revokaci rozhodnutí zastupitelstva obce o povolení trvalého vjezdu na pozemek obce pro Františku Sokolovou – trvá na původním rozhodnutí
 4. Volí:
  1. přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci
   • Milan Marek, Strmilov 407
   • Dagmar Běhounková, Strmilov 38
 5. Ukládá:
  1. starostovi jmenovat likvidační komisi
  2. všem odpovědným pracovníkům OÚ důsledně dbát na likviditu pohledávek a nedoplatků starostovi, místostarostovi a pracovnicím obecního úřadu ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení
Ve Strmilově dne 30.3.2006
Datum: 20.01.2006

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Strmilov, konaného dne 29. prosince 2005

Zastupitelstvo obce Strmilov

 1. Bere na vědomí:
  1. informaci starosty o plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva
  2. informaci starosty o jednání 34. a 35. schůze rady obce
  3. zprávu Kontrolního a Finančního výboru o provedených kontrolách
  4. zprávu starosty o hodnocení členů zastupitelstva a členů rady v roce 2005
  5. informaci starosty o hlavních investičních akcích obce
  6. další informace starosty o dění v obci
 2. Schvaluje:
  1. Kontrolní řád obce Strmilov
  2. Spisový a skartační řád obce Strmilov
  3. Vnitřní směrnici obce č. 1/2005 o Sociálním fondu
  4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o místním poplatku za komunální odpad
  5. prodej části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Malý Jeníkov za cenu 30,- Kč/m2 pro Zdeňka Marka, Malý Jeníkov č. 20
  6. postup starosty při udělování povolení k vjezdu do dvora za DPS, včetně neudělení tohoto povolení pro Františku Sokolovou
  7. rozpočtová opatření podle soupisu správce rozpočtu
  8. rozpočet obce Strmilov na rok 2006 jako vyrovnaný o celkových příjmech i výdajích ve výši 13.237.000,- Kč + dočerpání půjčky ve výši 710.000,- Kč
  9. uložení kontroly Finančnímu a Kontrolnímu výboru – Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u ZŠ a MŠ Strmilov po uzávěrce roku 2005
 3. Neschvaluje:
  1. změnu katastrální a současně obecní hranice mezi k.ú. Bořetín a k.ú. Palupín
 4. Volí:
  1. jako člena Finančního výboru Jaroslavu Závodskou
  2. Jako člena Kontrolního výboru Miluši Novákovou
 5. Ukládá:

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím obecního úřadu ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení – včetně písemných smluv na poskytování dotací z rozpočtu obce organizacím

Ve Strmilově dne 29.12. 2005
Datum: 04.11.2005

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strmilov, konaného dne 26.října 2005

Zastupitelstvo obce Strmilov

 1. Bere na vědomí:
  1. informaci starosty o plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva
  2. informaci starosty o jednání 32. a 33. schůze rady obce
  3. informaci starosty o hlavních investičních akcích obce
  4. další informace starosty o dění v obci
 2. Schvaluje (neschvaluje):
  1. prodej části pozemku ve dvoře za čp. 286 (DPS) podle přiloženého geom. plánu za cenu 50,- Kč za 1 m2 pro Petra Semotána, Strmilov 353
  2. veřejnoprávní smlouvu obce Strmilov s obcí Bořetín na vykonávání přenesené působnosti podle zák.č. 200/1990 Sb., - řízení o přestupcích pro obec Bořetín
  3. veřejnoprávní smlouvu obce Strmilov s obcí Zahrádky na vykonávání přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb., - řízení o přestupcích pro obec Zahrádky
  4. změnu způsobu prodeje zainventovaných parcel pro výstavbu rodinných domků v nové lokalitě "U Vodojemu" na přímý prodej zájemci za pomoci realitní kanceláře - za prodejní cenu 370,- Kč za 1 m2
  5. změnu způsobu prodeje domu čp. 14 ve Strmilově na přímý prodej přes realitní kancelář za cenu 430.000,- Kč
  6. půjčku na doinvestování ZTV pro rodinné domky (za neprodané parcely) u České spořitelny Jindřichův Hradec ve výši 4.280.000,- Kč
  7. rozpočtová opatření podle předloženého soupisu
  8. příkaz starosty obce Strmilov k inventarizaci majetku obce k 31.12.2005 a inventarizační komise podle přiloženého rozpisu
  9. ukončení jednání o odkupu pozemku manželů Vonkových pro místní komunikaci do Olší
 3. Ukládá:

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím obecního úřadu ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 26.10.2005
Datum: 08.09.2005

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Strmilov, konaného dne 8. září 2005

Zastupitelstvo obce Strmilov

 1. Bere na vědomí:
  1. informaci starosty o plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva
  2. informaci starosty o jednání 30. a 31. schůze rady obce
  3. žádost Petra Semotána o odprodej části pozemku ve dvoře za DPS a doporučuje schválit tuto žádost na příštím jednání zastupitelstva
  4. zprávu kontrolního výboru o výsledku kontroly v jídelně ZŠ Strmilov
  5. informaci starosty o hlavních investičních akcích obce
  6. další informace starosty o dění v obci
 2. Schvaluje (neschvaluje):
  1. neschvaluje smlouvu o převzetí části silnice I/23 do místních komunikací
  2. prodeje pozemků obce v zastavěné části "U Vodojemu" - dorovnání na skutečný stav:
   ZD Strmilov, p.č. 3609/94 288 m2
   Milan a Vlasta Popelkovi, Strmilov 492, p.č. 3609/95 41 m2
   Miroslav a Olga Semotánovi, Strmilov 496, p.č. 3609/96 55 m2
   Eva Pražáková, Strmilov 468, p.č. 3609/93 85 m2
   Karel a Michaela Dvořákovi, Strmilov 497, část p.č. 3609/5 10 m2
   Petr a Věra Hanzalovi, Strmilov 493, část p.č. 3609/5 11 m2
   Vše za cenu 50,- Kč/m2.
  3. prodej pozemků v k.ú. Leština - u rekreačních chat:
   • MUDr. Libuše Hrůzová, Miloslav a Augustina Pěchotovi, Vladimír Štipl, Jaroslav Kuna, p. Matějka, p. Dvořák - těmto všem dle předaného plánku a společné žádosti - za dodržení podmínky nové rovné hranice a s věcným břemenem každému jednotlivému kupujícímu, že se na těchto pozemcích nebude stavět. Vše za cenu 100,- Kč/m2 - po zaměření.
   • Jaromír Hummel, Hana a Čestmír Steinhauserovi - rozhodnutí o těchto žádostech odložit až po zpracování plánu celkového zastavění tohoto území
  4. rekonstrukci vodovodu v Palupíně firmou Nezdara za dohodnutou cenu 216.000,- Kč
  5. uložení kontrol pro výbory zastupitelstva obce:
   • Finanční výbor - kontrola zaúčtování a čerpání přidělených dotací od obce spolkům za rok 2004 a 2005
   • Kontrolní výbor - kontrola vybírání a evidence poplatků za ubytovací kapacitu a za lůžka u velkých poskytovatelů těchto služeb v obci
  6. souhlas s vybudování rybníků v k.ú. Česká Olešná:
   • rybníky č. 2 a 3 - souhlas s vybudováním
   • rybník č. 1 - vyčkat s konečným řešením do zpracování územního plánu obce Česká Olešná - hlavně ve vztahu k zamýšlené ČOV.

   Další podmínky k souhlasu: Celá oblast musí zůstat trvale volně přístupná, případná rekreace může být jen bez jakékoliv výstavby rekreačních či jiných zařízení, rybníky musí mít pouze extenzivní chov ryb / nikoliv intenzivní / - prochází zde územní systém ekologické stability.

  7. rozpočtová opatření (změny) podle přiloženého soupisu
  8. způsob prodeje domu č.p. 14 ve Strmilově výběrovým řízením obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 527 120,-Kč:
   • termín pro podání nabídek: 19.10.2005 do 14,00 hodin
   • termín pro otevírání obálek a výběr uchazeče: 19.10.2005 v 16,00 hodin
   • výběrová komise: Rada obce
 3. Ukládá:

  starostovi, místostarostovi a pracovnicím obecního úřadu ve Strmilově zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení

Ve Strmilově dne 8. 9. 2005
Datum: 26.05.2005

Z jednání zastupitelstva dne 26.5.2005

 • Schválení pronájmu pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Olšany u Dačic ZD Strmilov za 1250 Kč/ha
 • Souhlas s umístěním stavby – Jan Dvořák, garáž u domu čp. 480
 • Souhlas s umístěním stavby u domu I.+J. Krupkovi, čp. 358
 • Schválení pronájmu pozemků p.č.745/6,5,3 a 745/3 firmě Starek Brno za 25 Kč/m2/rok
 • Schválení prodeje pozemků p.č. 372/11,28,29 L.+ K. Karpíškovi, Malý Jeníkov 23
 • Schválení odkoupení pozemku p. v k.ú. Malý Jeníkov od R. Fialové, Jeníkov 5
 • přijetí na vědomí schválení hospodaření obce za rok 2004 po krajském auditu výhrad
 • změna obecně závazné vyhlášky o poplatcích – osvobození držitelů honiteb od poplatku ze psů – dle zákona, dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2006
 • pokračuje možnost zakoupení parcel Vodojemu
 • informace o úpravách cen vodného vodovodů spravovaných obcí
Růže Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí
Jazyk: Český English Deutsch | RSS RSS: novinky, kalendář akcí
Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí. Design, správa a aktualizace copyright © Vladimír Vondruš, 2002-2010. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, © Vladimír Vondruš 2006-2010. Kontakt a prostor pro vaše připomínky: blog, mosra@centrum.cz, knihovna@strmilovsko.cz.
Strmilovsko.cz | Knihovna | Archer | XHTML 1.0 Strict Valid | CSS 2.1 Valid