Září 2012
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Víte o něčem, o čem my ne a stojí to za zveřejnění? Pište na knihovna@strmilovsko.cz.
Databáze firem Evropské databanky
Ziveobce.cz

Organizační řád obce ze dne 4.4.2005

Organizan d obce Strmilov a O Strmilov

vod

Na zklad novch platnch zkon a ve smyslu ostatnch vnitnch smrnic bylo provedeno:
 1. Stanoven struktury obecnho adu.
 2. Stanoven organizanho du obecnho adu v souladu s ustanovenm zkona . 128/2000 Sb., o obcch.
ad. a) Stanoven struktury obecnho adu :
 1. organizan schma - Obce - viz ploha . 1
 2. organizan schma - Obecnho adu - viz ploha . 2
ad. b) Stanoven organizanho du obecnho adu vetn doplnn a prav:

Organizan d obecnho adu je zpracovn na zklad zmny legislativnho rmce a nov uplatnnch hledisek vztahujcch se k:

 1. pmmu zen a dal dc a kontroln innosti (zen pennch tok),
 2. doplnn a prav vzjemnch vazeb mezi jednotlivmi pracovnky obecnho adu v zvislosti na kompetencch a odpovdnostech,
 3. zajitn inn spoluprce a kontroly mezi volenmi a vkonnmi orgny obce,
 4. zaveden innho vnitn propojenho systmu finannho zen,
 5. vymezen kompetenc, pravomoc a odpovdnost za sprvu majetku ve vlastnictv obce.

Hlava I

Oddl I
Zsady innosti

l. 1
 1. Organizan d upravuje:
  • zsady innosti a zen obecnho adu,
  • dlbu prce mezi jeho slokami,
  • jejich vzjemn vazby a vztahy.
l. 2
 1. Postaven a psobnost obecnho adu a jeho vztahy ke sttnm orgnm obce upravuje zkon R . 128/2000 Sb., o obcch (obecn zzen). Pokud jde o psobnost, t zvltn zkony.
l. 3
Obecn ad pln koly v oblasti samostatn a penesen psobnosti.
l. 4
Obecn ad - kompetence a odpovdnosti
 1. V oblasti samostatn psobnosti:
  • pln koly uloen zastupitelstvem nebo radou obce,
  • pomh vborm a komism v jejich innosti,
  • d a usmruje po linii finannho zen v souladu s ustanovenm zkona o obcch pspvkov organizace zzen obc a organizan sloky obce, kter zizuje v souladu se zkonem o obcch,
 2. V oblasti penesen psobnosti obce vykonv sttn sprvu s vjimkou ppad a vc, kter pat:
  • do psobnosti zastupitelstva obce,
  • do psobnosti rady obce,
  • do psobnosti zvltnch orgn obce, resp. vbor a komis.
 3. Rozhoduje o poskytovn informac adatelm podle zvltnho zkona . 106/1999 Sb., o svobodnm pstupu k informacm.
l. 5
 1. zemn obvod obce tvo:
  • obec: Strmilov
  • mstn sti:esk Olen, Palupn, Mal Jenkov, Letina
 2. Poven obecn ad
 3. V penesen psobnosti pln obecn ad povinnosti a provd tyto innosti:
  • matrin obvod
  • penesen sten pravomoc stavebnho adu
  • pestupkov agenda
  • sprvn zem / ivotn prosted /
  • sociln pe
  v souladu s ustanovenm 61 a 66 a 126 a 127 zkona.

Oddl II
Zsady vnitnho styku

l. 6
Poskytovn informac
 1. Pracovnci obecnho adu jsou v rozsahu psobnosti povinni vzjemn si poskytovat informace a neprodlen vydvat potebn stanoviska a posudky.
 2. Nedodrovn uvedench zsad, precizovanch v organizanm du obecnho adu, vyplvajcch ze stanovench kompetenc a odpovdnost, bude kvalifikovno jako poruen pracovn kzn se vemi dsledky ve smyslu zkonku prce.
l. 7
Zastupovn pracovnk
 1. Starosta obce uruje zstupce jednotlivch pracovnk a vymez rozsah zastupovanch innost. Tento prvn akt mus mt nleitosti psemn smlouvy, kter bude obsahovat vdy jmenovit obsah a rozsah zastoupen vetn danch pravomoc.
 2. Zastupovan si me vyhradit prvo rozhodnut o zvl᚝ dleitch otzkch, pp. pozastavit opaten svho zstupce, jestlie to okolnosti ppadu budou vyadovat.
l. 8
Pedvn funkc
 1. Nleitosti:
 2. O pedvn funkc mus bt proveden psemn zpis. Obsahem tohoto zpisu bude zejmna:
  • stav pidlench kol a poadovanch kon v souladu s organizanm, resp. pracovnm zaazenm,
  • stav a rove rozpracovanch kol,
  • seznam pedvan dokumentace, tento seznam mus obsahovat vechny nleitosti v potebn struktue a srozumitelnosti,
  • hodnocen kvality a rovn pidlench kol a jejich dopad a ovlivnn dal existence obce (resp., seku apod.).
 3. Zvltn postupy
 4. Soust psemnho zpisu v ppad pedvn funkc spojench s "Dohodou o hmotn odpovdnosti" bude ploha "Inventurn zpis" o proveden inventarizaci.

Oddl III
lenn adu

l. 9
 1. Obecn ad se len:
  1. Do pracovi / oddlen / zzench radou obce ve smyslu ustanoven 102,odst. 2, psm. f, zkona . 128/2000 Sb., o obcch (obecn zzen), nle
   • Oddlen finann,
   • Oddlen sprvn,
   • Oddlen sprvy majetku,
   • Odbor investin,
   • Komise vstavby,
   • Oddlen ivotnho prosted,
   • Obecn policie
   • Sekretarit
   • Matrika
   • Informace
  2. Pracovnci adu
  3. Obecn ad tvo
   • starosta,
   • mstostarosta,
   • dal pracovnci tohoto adu.
 2. Pracovnci obecnho adu jsou zamstnanci obce Strmilov ve smyslu zkonku prce.
 3. Rada obce ve smyslu ustanoven 102 odst. 2 psm. j) zkona 128/2000 Sb., o obcch, stanovuje celkov poet pracovnk na: 13
 4. Do tohoto potu jsou zahrnuta jak systematizovan msta sprvnho a dcho apartu, tak i pracovnci organizanch sloek obce a ostatn zamstnanci.

Hlava II

Oddl I
Organizace a zen obecnho adu

l. 10
Systm zen
 1. zen obecnho adu je realizovno tmito dcmi stupni:
  • starosta obce,
  • mstostarosta obce
  • vedouc pracovit / oddlen /,
 2. Pracovn porady
 3. Pracovn porady svolv:
  • starosta obce podle poteby - zpravidla 1 x tdn - porada veden, za asti pizvanch pracovnk.
  1. Z pracovnch porad se vyhotovuj psemn zpisy a zprvy, se ktermi jsou povinn seznamovni ostatn pracovnci podlejc se na stanovench kolech.
 4. Povinnost operativn (prbn) kontroly
  1. Kontrola je vykonvan podle dcch stup v rmci:
   • dc pm pravomoci,
   • v rmci zkona.
  2. Forma provdn kontroly
   • vnitn,
   • prbn,
   • globln.

Oddl II
Kompetence a odpovdnosti

l. 11
Starosta obce
 1. Starosta je v ele obecnho adu.
 2. Zastupuje obec navenek a v prvnch vztazch, kony, kter vyaduj schvlen zastupitelstva obce, poppad rady obce, me starosta provst jen po jejich pedchozm schvlenm, jinak jsou tyto prvn kony od samho potku neplatn.
 3. Ze sv innosti je odpovdn zastupitelstvu obce.
 4. Pipravuje, svolv a d schze rady obce a zasedn zastupitelstva obce, pln koly uloen mu jejich usnesenm.
 5. d innost pi plnn kol obrany a ochrany obyvatel v dob mimodn situace.
 6. Starosta jmenuje a odvolv tajemnka obecnho adu a stanov jeho plat.
 7. Odpovd za vasn objednn pezkoumn hospodaen obce za uplynul kalendn rok.
 8. Odpovd za informovn o innosti obce v souladu s ustanovenm zkona . 106/1999 Sb., o svobodnm pstupu k informacm.
 9. Spolu s mstostarostou nebo jinm radnm podepisuje prvn pedpisy obce, usnesen zastupitelstva obce a rady obce.
 10. d obecn polici a jmnem obce jedn v pracovnprvnch vztazch strnk obecn policie.
 11. Je pmm nadzenm pracoviti zvltnch kol.
 12. Zajiuje hospodaen obce podle rozpisu rozpotu na kalendn rok.
 13. d dlouhodob rozvoj obce.
 14. Udruje pravideln styk s pedstaviteli Armdy esk republiky, crkvemi v obci a spoleenskmi organizacemi.
 15. Setrvv ve funkci i po ukonen volebnho obdob a do zvolen novho starosty.
l. 12
Mstostarosta obce
 1. Pln nkter koly starosty dle vzjemn dohody.
 2. Zastupuje starostu v dob jeho neptomnosti, jedn a rozhoduje ve vech vcech, kter jsou sveny starostovi.
 3. Zastupitelstvo me povit mstostarostu i dalmi konkrtnmi koly.
 4. Ze sv innosti je odpovdn zastupitelstvu obce a starostovi.
 5. Koordinuje ostatn innosti realizovan prostednictvm pracovnk obce i dalch organizac.
l. 13
Vedouc pracovit /oddlen/
 • Je pmm podzenm starosty obce.
 • Odpovd starostovi za vkon sv innosti soustedn na pracovit /oddlen/.
 • d se plnem prce pracovit / oddlen / i pmo pkazy nadzenho.
 • Podl se na zpracovn podklad pro nvrh rozpotu obce za oblast, kter je vymezena pracoviti /oddlen/.

Hlava III

Oddl I
Pracovit / oddlen / adu

l. 14
Spolen obecn psobnosti
 1. Pracovit / oddlen / adu organizuj pro zabezpeen vnitnho chodu obecnho adu vkon tchto innost:
  • spisovou a archivn slubu,
  • plnovn, organizovn a kontrolu plnn kol,
  • ochranu a evidenci majetku,
  • evidenci o hospodaen odboru,
  • zkladn osobn evidenci a agendu o odmovn pracovnk obce,
  • ochranu sttnho, sluebnho a hospodskho tajemstv,
  • bezpenost a ochranu zdrav pi prci,
  • porn ochranu,
  • zpracovn pln, zprv, rozbor, vkaz a hlen,
  • zpracovn, vyuvn a poskytovn informac prostednictvm vpoetn techniky.
l. 15
Vymezen odborn psobnosti
 1. Vymezen odborn psobnosti:
  • poskytovat orgnm obce informace a podklady z okruhu vlastn psobnosti potebn pro vkon jejich innosti,
  • zpracovvat podklady do nvrhu rozpotu obce,
  1. Na seku matrinm:
   • veden matrinch knih,
   • vyhotovovn matrinch list,
   • vyhotovovn kopi list,
   • vydvn rozhodnut o zmn jmna a pjmen,
   • veden evidence obyvatel
  2. Na seku pestupkovm:
   • veden evidence pestupk a jejich tdn,
   • zabezpeen innosti pestupkov komise
l. 16
Stavebn oddlen a stavebn komise
Zabezpeuje:
 1. Na seku sttn sprvy - penesenou stenou psobnost stavebnho adu
 2. Na seku obecn samosprvy:
  • ustanoven stavebnho zkona a pedpis souvisejcch,
  • stavebnch povolen na stavebn pravy jednoduchch staveb, pokud nejde o kulturn pamtky, ohlaovn stavebnch prav a udrovacch prac

Oddl II
Zamen innosti sek - kompetence a odpovdnosti

l. 17
Sekretarit
 1. Sekretarit - je pmo podzen starostovi obce
  • vede a odesl korespondenci obce a obecnho adu
  • zabezpeuje poizovn zpis,
  • td korespondenci dolou na obecn ad
  • zajiuje provozovn informan sluby obce a obecnho adu
  • vede evidenci
   • zprv o plnn usnesen zastupitelstva obce,
   • vydanch Obecn zvaznch vyhlek obce,
   • vydanch Nazen obce.
l. 18
Obecn policie
 1. Obecn policie - je pmo podzena starostovi msta:
  • pln koly v souladu s ustanovenm zkona . 533/1991 Sb., o obecn policii, ve znn pozdjch pedpis a v souladu s Obecn zvaznmi vyhlkami obce
  • ostatn povinnosti pln v souladu s tmto organizanm dem.

Oddl III
Povinnosti pracovnk obecnho adu

l. 19
Pracovnci obecnho adu
 1. Kad pracovnk obecnho adu je povinen zejmna:
  • vykonvat se v odpovdnost koly a npl prce a dodrovat vnitn pedpis o rozvren pracovn doby,
  • sledovat vydvan zkony, smrnice, nazen a pokyny sprvnch orgn ve sv oblasti a ihned se jimi dit ve sv prci,
  • udrovat sluebn a hospodsk tajemstv ve smyslu nazen vldy R . 148/1991 Sb., o ochran hospodskho a sluebnho tajemstv,
  • psn dodrovat ustanoven tohoto organizanho du, vnitnch smrnic.

Oddl IV
Zvr

l. 20
Zvren ustanoven
 1. Sousti organizanho du
 2. Soust organizanho du je:
  • organizan schma obce,
  • organizan schma obecnho adu.
 3. Schvlenm organizanm dem jsou povinni se dit:
  • vichni pracovnci obecnho adu a zamstnanci obce
  • zastupitelstvo obce v rmci jeho psobnosti ve smyslu zkona o obcch,
  • rada obce v rmci jej psobnosti ve smyslu zkona o obcch,
  • ostatn volen a poradn orgny (vbory, komise ve smyslu zkona o obcch).
l. 21
Schvalovac ustanoven
 1. Organizan d obce a doplky schvlila:
 2. Rada obce Strmilov usnesenm k bodu slo 2
  ze dne: 4.dubna 2005
 3. Tento organizan d nabv platnosti dne: 5. 4. 2005
Ve Strmilov dne 4.4.2005
Jaromr Krtk, starosta obce

Prvn prava:
 • Zkon . 128/2000 Sb., ( obecn zzen ), ve znn pozdjch pedpis
Růže Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí
Jazyk: Český English Deutsch | RSS RSS: novinky, kalendář akcí
Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí. Design, správa a aktualizace copyright © Vladimír Vondruš, 2002-2010. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, © Vladimír Vondruš 2006-2010. Kontakt a prostor pro vaše připomínky: blog, mosra@centrum.cz, knihovna@strmilovsko.cz.
Strmilovsko.cz | Knihovna | Archer | XHTML 1.0 Strict Valid | CSS 2.1 Valid